Meny
Bli medlem

Fremmer forslag om handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i mat og dyr

Sist endret: 27.09.2020
Ved møtestart i Stortinget i dag vil stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) levere et forslag om en handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i mat og dyr.

Antibiotikareistens er et stort globalt helseproblem og det anslås at det årlig dør 25 000 personer bare i EØS-området som følge av dette. Antibiotikabruken og utbredelsen av antibiotikaresistente bakterier i norsk matproduksjon er svært lav sammenlignet med andre europeiske land, men særlig innenfor fjørfeproduksjon finnes det utfordringer.

- Senterpartiet er opptatt av at norsk mat skal være ren og trygg. Derfor er det behov for en kraftig innsats for å redusere omfanget av antibiotikaresistens. Vi utfordrer regjeringen til å legge frem en konkret handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i løpet av våren 2015, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad.

Det er behov for en innsats på en rekke områder og i tillegg må vi øke kunnskapen om hva som bidrar til spredning av antibiotikaresistente bakterier. En ekspertgruppe leverte i august en faglig rapport om antibiotikaresistens og denne må være grunnlaget for det videre arbeidet.

Senterpartiet peker i forslaget på en rekke konkrete utfordringer og tiltak:

- Strengere regler for bruk av legemidler både til husdyr og kjæledyr
- Gjennomgå regelverket for håndtering av gjødsel.
- Smitteforebyggende tiltak for utenlandsk arbeidskraft.
- Kostnadsdekning ved tiltak for å bekjempe antibiotikaresistens.
- Europeisk merkeordning for bruk av antibiotika i matproduksjonen.
- Ingen konsesjonsgrenser økes før det er innhentet mer kunnskap om konsekvensene.
- Vurdere bruken av Narasin i kyllingfôr
- Strengere tiltak ved import av avlsmateriale for kylling.
- Økte midler til forsknings- og utredningsarbeid.
- Utdanne flere veterinærer og fagfolk innen matproduksjon.


- Vi kan ikke akseptere at folk blir syke av å spise mat. Norge har en særstilling i europeisk sammenheng når det gjelder lavt forbruk av antibiotika. Vi må få til en bred politisk enighet for å jobbe kraftfullt mot en trussel som er like alvorlig som terror og klimaendringer, sier Geir Pollestad.