Meny
Bli medlem

Frisk framtid for hele Vestfold!

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold#Vestfold
Hvordan står det egentlig til i Vestfold? Kathrine Kleveland kommenterer det ferske oversiktsdokumentet "Vi i Vestfold" fra Vestfold fylkeskommune.

 

Hvordan står det egentlig til med befolkningen i Vestfold? Hvor mange av oss jobber, hva slags inntekt har vi, hva slags psykisk helse har vi, hva spiser vi, og hvordan ser det ut med trafikksikkerhet og sosiale nettverk? 

Det ferske oversiktsdokumentet Vi i Vestfold fra Vestfold fylkeskommune gir oss svar på dette og mye mer. Det gir oss oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Det er et dokument som inviterer til lesing – og bruk, her er mange gode Vestfoldfakta! Hvem som helst kan laste ned fra fylkeskommunen nettside.

Folkehelsearbeid er alt som medfører friskhet, forebygger sykdom og gir god helse i en befolkning. Vi i Vestfold viser selvsagt at folkehelse handler om mye mer enn å spise gulrøtter. Vi vet at sunt kosthold og kunnskap om god ernæring er viktig, i en tid da overvekt er et økende problem. Men apropos grønnsaker er det jo morsomt at vi i grønnsaksfylket Vestfold spiser mer frukt og grønnsaker enn landsgjennomsnittet, selv om det er synd at det har vært en nedgang siden 2008. Det må vi få opp igjen, så hiv innpå enda flere fargerike Vestfoldprodukter og støtt lokal matproduksjon.

Det at Vestfold kommer dårligere ut enn landsgjennomsnittet på de sosioøkonomiske faktorene inntekt, utdanning og arbeid har vi visst fra før. Arbeidsstyrken i Vestfold ligger faktisk 4 prosentpoeng lavere enn ellers i landet. Med lav yrkesdeltagelse og høyere antall uføre og dessuten flere pensjonister har vi klare utfordringer å ta fatt i. Dette må vi som politikere være med å ta fatt i.

De siste 30 årene har alle inntektsgrupper i landet fått bedre folkehelse. Samtidig vet vi også at helsegevinsten er størst hos dem som har mest utdanning og tjener mest. Det bidrar derfor til å forsterke at Vestfold sakker ytterligere av. Om utslagene er små så kommer faktisk vestfoldingene allerede noe dårligere ut enn landsgjennomsnittet når det gjelder både psykisk og somatisk helse.

Psykisk helse, med spesielt fokus på unge og psykiske plager må derfor tas på dypeste alvor. Ensomhet, stress, lite sosial støtte og manglende opplevelse av mestring omtales i dokumentet som sentrale utfordringer. De fleste ungdommene som deltok i Ungdataundersøkelsen trives heldigvis med hverdagen sin. Men 13 % av ungdomsskole- og 19 % av videregåendeskoleelevene sliter ganske mye eller veldig mye med depressivt stemningsleie, som blant annet gjelder søvnproblemer eller det å føle at alt er et slit.

Ulykkesstatistikken på veiene har derimot gått i positiv retning. Her har vi grunn til å tro at  sikrere veier, ved økt samferdselssatsing de siste årene, har vært med på å gi tryggere veier. Satsingen må fortsette.

Med Vestfolds vakre skjærgård og Færder Nasjonalpark, 150 km merka turløyper langs kysten, lysløyper, turløyper i fjell og hei, skianlegg, fotballbaner, nye Maier Arena for skøyter, har vi og vil vi få mange muligheter for å være fysisk aktive. Finn det som passer best for deg, og bli med på å få økt samla fysisk aktivitet i fylket vårt.

Kulturarenaer gir også opplevelser som bidrar til folkehelse. Skal jeg nevne en ting så vil jeg minne om biblioteket som møteplass med lavterskeltilbud. Klart det er folkehelse i å møtes på tvers av alle sosiale skillelinjer, alder og miljøer for lesing, læring, foredrag med mere. 
Senterpartiet prioriterer folkehelsearbeidet høyt, fordi det lønner seg! Vi vil gjøre folkehelse til en naturlig del av samfunnsplanleggingen. Mange av de utbredte folkesykdommene kan reduseres med bedre forebyggende arbeid. Senterpartiet vil blant annet innføre organisert skolemat og gjeninnføre gratis frukt og grønt til alle skoleelever.
Forebyggingen skal foregå der folk bor og være en naturlig del av folks møte med helsevesenet, skole, arbeidsplass og eldreomsorg. I sum vil forebygging redusere sosiale helseforskjeller, hindre utvikling av kroniske lidelser, gi økt tilgang på arbeidskraft, redusert behov for sykehusbehandling, og gi lavere sosiale kostnader.
Vi i Vestfold vil, sammen med resultatene fra folkehelseundersøkelsen som vi venter på, gi godt grunnlag for revidering av Regional plan for folkehelse. Vi i Vestfold blir det sentrale redskapet i fylkeskommunens videre samarbeid med blant annet kommunene om folkehelsearbeid.

Frisk framtid for hele Vestfold, sier vi i Vestfold Senterparti, men for å få til det må vi samarbeide. La Vi i Vestfold inspirere oss til bred politisk vilje og innsats, med mål om bedre folkehelse for både små og store vestfoldinger.

Kathrine Kleveland, fylkestingsrepresentant Senterpartiet.

Kommentaren stod også på trykk i Tønsbergs Blad 12.05.2016