Nasjonal helse og sykehusplan pålegger alle enhetene i Sørlandet sykehus å samarbeide om et helhetlig tilbud som gir nok aktivitet til alle sykehusene og ikke minst trygghet for befolkningen.

Dersom akuttkirurgi og traumemottak forsvinner ved sykehuset i Flekkefjord, vil dette medføre stor usikkerhet for den beredskap og de tjenester som befolkningen i hele Lister har krav på. Det vil også svekke sykehusets øvrige funksjoner.

Aust- og Vest-Agder Senterpartiet anmoder Sykehusstyret om å ivareta sitt samfunnsansvar og vedta fortsatt heldøgns akuttkirurgi og traumemottak ved Sørlandets Sykehus Flekkefjord.

De tre sykehusene som tilhører Sørlandets sykehus HF må også i større grad enn i dag utnytte ledig kapasitet og fagkompetanse på tvers av de tre sykehusene. Dette for å gi et best mulig tilbud for alle innbyggerne i Agder, og sikre hjelp i akuttsituasjoner i hele Agder.