Meny
Bli medlem

Fylkesmannen som kommunereformens redningsmann

Sist endret: 27.09.2020
Statsråd Sanner har en lojal og hengiven støttespiller i fylkesmannen i Sør Trøndelag.

I et brev til kommunene i fylket levnes det ingen tvil om at fylkesmannen vil gjøre alt som står i embetets makt for å få vedtak om flest mulig kommunesammenslåinger  innen fristen 1. juli.  Dersom kommunene ikke følger lojalt opp, har fylkesmannen også noen trusler på lur om hva som kan bli konsekvensene.

Fylkesmannen skal være regjeringens forlengede arm.  Jeg bebreider han derfor ikke den nesegruse lojaliteten, men har likevel noen kommentarer til brevet han har sendt ut.  Lojal oppfølging av statens direktiver bør baseres på det formelle grunnlaget Stortinget har lagt opp for gjennomføring av kommunereformen

  • I fylkesmannens brev vises det til at alle kommuner har utredningsplikt i kommunereformen gjennom å ha dialog med nabokommuner, utgreie og vurdere aktuelle alternativ.  Det er riktig at Høyre, FrP, KrF og Venstre i merknadsform har sagt at alle kommuner har utredningsplikt, men Stortinget har ikke fattet formelt  vedtak om utredningsplikt for kommunene, slik fylkesmannen gir inntrykk av.  Både disse partiene og de andre partiene har understreket at kommunereformen skal være basert på frivillighet og lokale prosesser.  Fylkesmannen har ingen henvisninger til at kommunereformen skal bygge på frivillighet.  Det burde han hatt om han lojalt hadde videreformidlet stortingsflertallets holdning.
  • Kommunene er pålagt å høre hva innbyggerne mener før de gjør vedtak om kommunesammenslåing.   De aller fleste kommunene i Sør Trøndelag har bestemt at innbyggerne skal høres gjennom lokale folkeavstemminger, slik det har vært vanlig å gjøre ved kommunesammenslåinger.  I fylkesmannens brev er lokale folkeavstemminger ikke nevnt med et ord i avsnittet som omhandler innbyggerhøringer.  Der henvises det til innbyggerundersøkelser og meningsmålinger som beste redskap.  Jeg er klar over at regjeringen er redd for folkeavstemminger om kommunereformen.  De mener erfaringene viser at innbyggerne bruker avstemmingene til å si nei, og slike svar ønsker de ikke.  Det er likevel påfallende at fylkesmannen, som vet at de fleste kommunene i fylket har valgt folkeavstemming, ikke bidrar til å drøfte gjennomføringen av dette når han informerer om kravene til innbyggerhøring.
  • Til slutt, men ikke minst, mener jeg det er påfallende og uheldig at fylkesmannen truer med å trekke skjønnsmidlene på 200.000 kroner som er stilt til disposisjon, tilbake.  Han forteller om kravene til detaljert prosess som er pålagt til kommunene, og avslutter: For all annen framdrift enn dette vil det gi avkorting av beløp.

Jeg har respekt for fylkesmannsembetet og for at det gjør jobben sin.  Det bør likevel være grenser for overstyring av kommunenes arbeid.  Mitt råd til Fylkesmannen i Sør Trøndelag er: Vis fortsatt lojalitet til dine statlige oppdragsgivere, men vis litt mer respekt for de folkevalgte i kommunene som gjør sitt beste for å ivareta innbyggernes interesser.

Stortingsrepresentant Heidi Greni