Meny

Fylkesting 13. og 14. desember 2016

Sist endret: 16.03.2017
Her er noen av sakene som var oppe i fylkestinget i desember måned.

 

Sak 57/16 Kapasitetsutvidelse og skolebygg i Kristiansandsregionen

Denne saken henger i stor grad sammen med neste sak, saken om skolen i Søgne. For - I årene framover er det behov for å øke antall pulter i denne delen av fylket, for å være klar til å ta imot elevtallsveksten som forventes fram mot 2030. Kvadraturen skolesenter har bygninger med for dårlig inneklima, og sakens kjerne var om vi ville bevilge midler til bedre ventilasjon/inneklima, eller om vi i den forbindelse bør rive disse byggene og bygge nytt som både ivaretar elevveksten i regionen og gir bedre inneklima. 

Vi støtte forslaget om å avsette 55 mill til inneklimatiltak på skolen, med begrunnelse av at vi ville ivareta elevtallsveksten ved Søgne vgs. Vi hadde et forslag til et nytt punkt 2, der fylkesrådmannen innstilte på at den neste veksten i elevtallet skulle tas ved Kvadraturen. I og med at dette er langt fram i tid, og at vi savner noen viktige politiske diskusjoner rundt størrelse på skoler, utdanningsprogram ved de ulike skolene osv er vi av den oppfatning at vi kan ta oss tid til det før vi binder oss til et prosjekt som er stipulert til 500 millioner allerede i dag. Vårt forslag var slik:

 

Representanten Gunvor Birkeland (Sp) fremmet følgende alternative forslag til 

punkt 2:  

Alternativ 2A ved Kvadraturen skolesenter, slik det er skissert i saksfremstillingen, 

må vurderes på et senere tidspunkt. Det er muligheter for utbygging og elevtallsvekstved alle de videregående skolene i Kristiansand. Kostnader og elevplasser ved de ulike løsningene må vurderes før en velger plassering av et nybygg, et påbygg eller renovering av eksisterende bygg.  

 

Forslaget fikk 29 stemmer, 6 stemte mot. 

 

 

Sak 58/16 Ny Søgne videregående skole på Tangvall. Vurdering av samlokalisering med Tangvall ungdomsskole

Senterpartiet har gjennom prosessen med skolebruksplanen, vært blant de partier som ville satse på ny skole i Søgne. En oppjustering av Søgnetunet, og nye undervisningslokaler. Ut fra det er det gledelig at vi nå er kommet så langt at det til våren legges fram et skisseprosjekt for Søgnetunet, og at vi når har gjort vedtak om en samlokalisering med Tangvall ungdomsskole, etter en modell som kalles "Felles ryggrad". Det betyr at en skal vurdere noen fellesfunksjoner som begge skolene kan dra nytte av, som elevtjenester, IT og kantinekjøkken. Fylkesrådmannen hadde innstilt på en tettere samlokalisering etter modellen "Felles hjerte".  Men flertallet, og oss, stemte for "Felles ryggrad".

 

Sak 61 og 62 - økonomiplan og budsjett

Her har vi sammen med posisjonen jobbet oss fram til et felles budsjettforslag som vi er godt fornøyd med. Utgangspunktet til fylkesrådmannen var bra, det bygger på fjorårets føringer, strategisaken og andre vedtak vi har hatt gjennom året. I tillegg de vedtatte hovedfokusene som er:

1 - Sørlandets omstilling til lavutslippssamfunnet

2 - Kvalifisere ungdom og innvandrere til arbeidsliv 

 

Gjennom våre tilleggsforslag, styrket vi utdanning, kommunikasjon og den grønne profilen. Mer penger til samferdsel (veivedlikehold, TS-tiltak, fast dekke på grus), midler til ladestasjoner til innfartsparkeringer og verbalforslag om at vi skal prioritere tre som byggemateriale når fylket skal planlegge tilbygg/nybygg og at det må planlegges ladestasjoner på knutepunktparkeringsanlegg når ny E39 planlegges var blant våre innspill til samarbeidspartiene som vi fikk gjennomslag for. 

 

Sak 68/16 Prinsippvedtak om bompengefinansiering av Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen

Her gikk debatten langt og høyt! Det startet med at AP fikk "pepper" for at de har snudd etter Øverland utspill i medier tidligere i høst, og nå stemmer for bymiljøavtalen. Resten av debatter gikk i all hovedsak mellom Frp/Dem og resten. Til dels engasjerende innlegg, og til dels svært useriøse. Over to timer gikk med til dette. Vi var ikke hardt med i denne debatten, men hadde et innlegg hvor vi sa hvorfor vi også støtter bymiljøavtalen. 

 

Sak 70/16 - Oppfølging av Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold. Prioriteringer i handlingsprogrammet

Arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold er et viktig arbeid ikke minst pga økningen med innvandrere, og at vi ser ut for å få større forskjeller i samfunnet. Dette arbeidet følger fylket opp i forhold til kommunene, og jobber også med det for egen del. Diskusjonen gikk på antall fokusområder. Vi stemte for innstillingen fra fylkesutvalget. Det er et bredt spekter av punkter, men en del henger sammen, og andre henger sammen med andre vedtak tidligere i år. Det er bakgrunnen for at vi ikke kunne gå for forslaget fra AP, som hadde færre fokusområder. 

 

 

Sak 73/16 - En ny region Agder

Aust-Agder, som det var knyttet stor spenning til, vedtok dagen før oss å gå for et samlet Agder. De føyde til presiseringer i fire nye punkter, som også ble fremmet for oss i dag. Både Ap og Frp signaliserer at de ønsker større region, og ha prosesser også med Rogaland. De håndterte dette ulikt. Frp støttet forslaget, men mener vi når dette vedtaket er fattet, kan henvende oss til Rogaland. Ap stemte nei for en region Agder. Stemmeresultatet ble 25/9 (én representant var fratrådt) for å etablere en ny region. 

I vårt innlegg pekte vi på de lange tradisjonene vi har for godt samarbeid med Aust-Agder, og trakk fram at vi vil få et særlig ansvar for indre, østre og vestre del av den nye regionen, både med tanke på næringsutvikling, utdanning og levekår og at vi generelt må opprettholde et godt tjenestetilbud i hele regionen. Så var vi noe bekymret for grensekommunene, og splittelse som kan skje dersom de ønsker overgang til ny region. 

 

-Gunvor Birkeland,

gruppeleder