Meny

Fylkestinget 21. og 22. juni

Sist endret: 16.03.2017
Dette har vært to dager med mange saker det har vært stor enighet rundt. Det har vært kommunedelplan for E39 Vigeland - Lyngdal Vest, etablering av nytt regionalt bompengeselskap, eierskap av veilys, regional plan for samferdsel, økonomisaker, årsmeldinger, samarbeidsavtale med Songdalen, ulike regionale saker og plan for kollektivtrafikk for å nevne noe. Få avvikende forslag i disse sakene. Sakene nedenfor var de som skapte størst engasjement og gjorde at begge dagene gikk med til debatt.

Sak 23/16 - Forlengelse av samferdselspakka vakte debatt. MPG ønsket omgjøring av noen veiprosjekter i Kristiansand til gang/sykkelstier. Vi gikk for innstillingen, men presiserte at vi vil prioritere sykkelskulder på Sødalsiden i Bymiljøavtalen. FRP/DEM fremmet et forslag uten rushtidsavgift som fikk sine og demokratenes stemme.

 

Sak 27/16 - Høringsuttalelse NTP: Mange forslag fra mange kanter, gjorde at vi punktvis stemte for det vi mente var viktige innspill i tillegg til det som lå i rådmannens innstilling. Ett av punktene vi stemte for, men som ikke fikk flertall, var at vi ønsket å få inn oppgradering av Audnedal stasjon slik at den kan bli mer brukervennlig.

 

Sak 29/16 - Bussanlegg på Dalane. DIskusjonene gikk på om en skal gå inn i forprosjektet eller ikke (FrP/Dem). Om det skal inn verksted eller ikke (AP/FrP). Om det kan gjøres klimanøytral, og hvor mye som er mulig å få til her innen angitte frister. Vi stemte med flertallet, så det kan bygges et bussanlegg sentralt i Kristiansand, med verksted og med stort fokus på lave utslipp og med miljøvennlige byggematerialer. Største miljøgevinst ligger imidlertid i lokaliseringen, som vil redusere tomkjøringen betydelig (fra dagens 10 %).

 

Sak 31/16 - Stragegisaken. Hovedsatsingene er her Sørlandets omstilling til lavutslippssamfunn og det å kvalifisere ungdom og innvandrere til arbeidslivet. Viktig og gode saker som ligger som en basis i føringene vi nå gir administrasjonen til neste årsbudsjett og økonomiplan. Det er alltid slik at en må gi og ta i et samarbeid, og det vanskeligste for oss var å skulle arbeide for at det ikke blir egen karakter i sidemålet, og at det skal utredes en ny sak om fritt skolevalg. Disse debattene må vi ta når sakene kommer opp. Til gjengjeld var det viktig for oss å få inn fokus på jordvern, og at vi bruker miljøvennlige byggematerialer ved renovering og nybygg. Det kan bli gode synergieffekter med større bruk at tre i nybygg og ved renovering. Vi ønsket også at minoritetsungdom med landbrukserfaring bør få innføringstilbud i kombinasjon med landbrukspraksis, f.eks. På Søgnetunet. Fortsatt trykk på lærlingsituasjonen var også viktig for oss. Det ble lagt opp til å stemme for ei pakke, og ikke shoppe enkeltpunkter. Vi var derfor forpliktet til posisjonens helhetlige forslag, og det er grunnen til at vi ikke kunne stemme for enkeltpunkter fremmet fra opposisjonspartiene.

 

Både saksutredningen og (etterhvert) møtebok kan leses i sin helhet på hjemmesiden på vaf.no.

 

Gunvor Birkeland

Gruppeleder