Meny
Bli medlem

Fylkesvalgprogrammet

Sist endret: 27.09.2020
Menneske, mat og miljø - Vest-Agder Senterpartis program for 2015-2019

Innledning

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Det vil si at vi ønsker trygge, levende nærmiljø der enkeltmennesket står i sentrum. Å gi best mulig tjenestetilbud til innbyggerne er kjerneoppgaven for det lokale folkevalgte nivå. Hvilken struktur som best ivaretar dette, bør avgjøres lokalt gjennom folkeavstemning.

Partiets menneskesyn bygger på kristne og humanistiske verdier – hvert menneske er unikt og respekten for menneskeverdet er overordna andre verdier. Sosial utjevning og rettferdig fordeling er viktige grunnpilarer i vårt velferdssamfunn.

Forvalteransvaret er viktig. Det betyr at vi må ta være på naturen og miljøet slik at vi kan overlate den i god stand til neste generasjon. Vi må derfor sikre nasjonalt eierskap over viktige naturressurser, og ta vare på og dyrke den matjorda vi har.

 

Menneske – god livskvalitet gjennom hele livsløpet

Innbyggerne i Norge er vår viktigste ressurs, og alle skal ha god livskvalitet gjennom hele livsløpet. 

Videregående opplæring er en kjerneoppgave for fylkeskommunen, og trivsel og mestring er en viktig forutsetning for å lykkes.

Vi vil:

-Stimulere til, og støtte forsøk med mer praksisretta utdanningsløp.

-Tilby et innføringsår for de med mangelfulle grunnleggende ferdigheter
og/eller språkkunnskaper, som skal klargjøre for ordinær videregående
opplæring.

-At det offentlige må ta større ansvar for læreplasser, der tiltak som
differensierte satser for lærlingetilskudd kan være et virkemiddel.

-Støtte et bredt kulturtilbud og stimulere til frivillighetsarbeid og nærmiljøtiltak.

-Sikre trygghet for beredskap og nærhet til viktige tjenester. Politietaten må være desentralisert også med tanke på forebygging, og vi må beholde dagens sykehusstruktur.

 

Mat - trygg og nærdyrka

På verdensbasis er mat en knapp ressurs, og vi bør øke vår del av matproduksjonen. Norsk mat er både tryggest og renest i verden.

Vi vil:

-Ta vare på produktiv matjord.

- At det i regionale planer for bosetting og industri må tas et langsiktig hensyn til matproduksjon.

-Støtte tiltak som kan øke den lokale matproduksjonen.

 

Miljø - rent vann, ren luft og ren jord


Livsgrunnlaget – rent vann, ren luft og ren jord – må sikres for kommende
generasjoner.

Vi vil:

-Støtte tiltak for å øke produksjon og bruk av miljøvennlig fornybar energi.

-Etablere flere innfartsparkeringer til de større byene og legge opp
bussruter i forbindelse med disse.

-Sette krav til flere lavutslipps-busser i byområder og etablere sykkelstamveier i Kristiansandsområdet.

-Allerede nå starte planlegging av trase for en framtidig bybane iKristiansand.

-Ha god flyt og sikkerhet i trafikken, og vi må derfor øke takten i vedlikehold og investering i fylkesveiene.