Meny
Bli medlem

Gaupe eller sau- hva er viktigst i Hjartdal kommune?

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Hjartdal Senterparti har sendt følgende høringsuttalelse til den regionale rovviltnemnda i tilknytning til revisjonen av Forvaltingsplanen for rovdyr:

 

Hjartdal kommune har svært gode utmarks- og fjellbeite, godt egna for storfe og sau. Kommunen har stor sysselsetting innen landbruk, sammenliknet med andre kommuner i Telemark.

Til  tider er det store tap av sau/lam i beitesesongen. Det største problemet her i området er gaupa.

Framlegg:

  1.  Det må bli et prioritert beiteområde  i regionen større enn  alternativ 3, i tråd med tidlegere framlegg fra Mattilsynet. Det er avgjørende og viktig at de gode beiteområda i Hjartdal blir innenfor det prioriterte beiteområdet.
  2. Tallet på gauper som blir tatt ut under kvotejakta, må bli lik total-antallet på gauper som kan tas ut. (Nå blir jakta stansa så snart et visst antall hogauper er tatt.)

Dette ville være ett godt håndslag både til saue-næringa som er under stadig press og jaktinteressene, som vil få meir jaktbart vilt (særleg rådyr).

 

Hjartdal senterparti beklager sterkt at de to andre politiske partia i kommunen ikke ville være med på en slik uttalelse. De sa nei til å kreve ett prioritert beiteområde for sau i kommunen og vil fremdeles ha ynglende gauper i bygdene her, til tross for at fagorganet Mattilsynet, hadde foreslått at Hjartdal kommune skulle komme innenfor «en gaupefri sone». De to andre partia ville heller ikke forandre reglene for uttak av gaupe.  Senterpartiet ble således stående alene om dette framlegget, som ville gitt sau-holderne bedre vilkår og mer forutsigbarhet for driften her i kommunen.  For Senterpartiet er forutsigbarhet,skånsomhet for ei sårbar sauenæring viktigare enn gauper i Hjartdalsfaunaen!

For Hjartdal senterparti

Ken Henry Skeie (leder)