Meny
Bli medlem

Gjenvalg på Tjørhom i Vest-Agder Sp

Sist endret: 27.09.2020
På fylkesårsmøtet i Vest-Agder Senterparti 22. februar ble Thor Jørgen Tjørhom gjenvalgt som fylkesleder. Årsmøtet vedtok fire uttalelser; om nytt fengsel på Agder, bredbånd til alle, beredskapslager for matkorn og strategiplanen til Sørlandets Sykehus.

Resolusjoner vedtatt av fylkesårsmøtet til Vest-Agder Senterparti 22.02.2014

Vest Agder Senterparti krever bygging av nytt fengsel på Agder nå!

Fengsel situasjonen for Agder fylkene er uholdbar slik situasjonen er i dag. Fengslene i både Kristiansand og Arendal er i svært dårlig forfatning, og kapasiteten i hele landsdelen er sprengt. Spesielt mangelen på varetektsplasser er prekær.  Politiet blir stadig oftere blir tvunget til å løslate siktede personer fra varetekt, som de mener burde sittet fengslet frem til dom blir avsagt. I tillegg brukes unødig store ressurser på å overføre varetektsfanger til både øst- og Vestlandet.

Vest Agder Sp mener at bygging av et nytt moderne fengsel på Agder vil løse mange lokale problemer for politi og påtalemyndigheter. Det vil også være et viktig bidrag til å bedre standarden for norske fengsler på nasjonalt plan. Bedre soningsforhold vil også bidra til å styrke kriminalomsorgen, slik at flere fanger vil være bedre rustet til å møte samfunnet etter endt soning. 

Statistikk fra SSB viser at stadig flere soner lengre straffer i Norske fengsler, det betyr økt behov for soningsplasser.  Som lovgiver har Stortinget de siste årene generelt gått inn for strengere straffer og innstilt på økt bruk av strafferammen. Resultatet er flere lange dommer og lengre sonings køer.  Det er Stortinget og Regjeringens ansvar å sørge for å ruste opp norske fengsler ved å bevilge midler til å starte bygging av nytt fengsel på Agder nå.

---

Bredbånd til alle!

Årsmøtet i Vest Agder Senterparti krever godt bredbånd til hele landet.

Folk i distriktene og på bygda trenger også bredbånd, både som privatpersoner og som næringsdrivende.  I store deler av Agder har innbyggere opplevd at deres ADSL tilbud har blitt oppsagt fra 01.03.2014. Store offentlige midler ble lagt ned i oppgraderinger av sentraler i større og mindre bygdesamfunn. Nå klarer en ikke å drive disse videre fordi eierne av linjenettet tar en høyere avgift enn utbyggerne har i inntekter på tilbudet. Årsmøtet i Vest Agder Senterparti krever derfor at teleaktørene som eier linjer og sentraler setter seg ned sammen med prosjektet Det Digitale Agder (DDA) for å finne en løsning, slik at de uskyldige kundene kan beholde bredbåndstilbudet.

---

Gjenopprett beredskapslager for matkorn

Årsmøtet i Vest-Agder Senterparti ber regjeringa videreføre arbeidet med å gjenopprette beredskapslagre av matkorn. De globale kornlagrene er små, og ved store kriser/ulykker kan det bli en stor mangelvare. Norge bør i slike tilfeller ha egne lagre, og ikke utnytte vår gode økonomi til å presse opp prisene for folk i fattige land. Vi ber derfor landbruksminister Sylvi Listhaug stoppe salget av landets største kornlager i Stavanger.

---

Strategiplanen til Sørlandets Sykehus peker i feil retning!

Vest-Agder Senterparti ser med stor bekymring på de signaler arbeidsgruppa i Sørlandets Sykehus gir i Strategiplan 2030 og de grep som allerede nå signaliseres i forhold til Flekkefjord Sykehus.

Ledelsens foreløpige konklusjon om etablering av ett stort sykehus vil føre til en svekket beredskap for befolkningen i vestre del av fylket og sør-Rogaland.  Akutt-teamet i Flekkefjord har reddet liv som ikke hadde klart seg uten stabiliserende behandling på lokalsykehuset. Forslaget om allerede nå å flytte traumeteamet til Kristiansand er en avgjørelse som er umulig å forstå, blant annet ut fra kvaliteten det gis Flekkefjord og manglende kapasitet i Kristiansand.  Det er også stikk i strid med signaler gitt for kort tid siden om at det ikke vil bli vesentlige endringer i Flekkefjord fram mot 2030.

Sykehuset har vært et eksempel til etterfølgelse når det gjelder rekruttering av fagpersonell. La de fortsette med det og rekruttere fagfolk til et sykehusmiljø som kan utnyttes ved alle avdelinger.

Vest-Agder Senterparti ber i det minste ledelse og styret ved Sørlandets Sykehus ikke gjøre vesentlige endringer i strukturen før Nasjonal Helseplan er vedtatt. Se på utviklingen i land som har gått fra store enheter tilbake til mindre. Vi behøver ikke gjøre samme feil som andre, men fortsatt gi best mulig hjelp til flest mulig innenfor kortest mulig tid. Og Flekkefjord Sykehus scorer høyt på kvalitet!

---