Meny

Glede over at regjeringa svarer opp skognæringas krav

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Regjeringen har lagt fram et forslag om å bevilge totalt 750 mill. kroner. 250 mill. kroner skal gå til forsknings- og innovasjonstiltak - og til infrastrukturtiltak. I tillegg utvides kapitalen i Investinor med 500 mill. kroner som øremerkes skog- og trenæringene.

Glede i Sp over at regjeringa svarer opp skognæringas krav

 

  • At regjeringa i dag legger frem en tiltakspakke som svarer opp mange av de kravene en samlet næring framla i vinter, er svært gledelig. Vi snakker tross alt om en verdikjede med om lag 25 000 sysselsatte i Norge. Skogindustrien legger grunnlag for verdiskaping over store deler av landet og utgjør hjørnesteinsbedrifter i mange lokalsamfunn. Derfor har vi i Senterpartiet vært spesielt opptatt av å få til ei slik storstilt satsing for å avhjelpe den vanskelige situasjonen treforedlingsindustrien - og dermed hele skogsektoren befinner seg i, sier en lettet og glad Irene Lange Nordahl, næringspolitisk talskvinne i Senterpartiet.

 

  • Det er også en virkelig gladnyhet at Samferdselsdepartementet om kort tid vil sende forslag til nødvendige regelendringer for å øke totalvekten på tømmertransporter til 60 tonn, på høring med 6 ukers høringsfrist. Dette vet vi at næringa har ønsket seg lenge, sier en fornøyd Lange Nordahl

 

Regjeringen legger altså fram et forslag om å bevilge totalt 750 mill. kroner.
250 mill. kroner skal gå til forsknings- og innovasjonstiltak - og til infrastrukturtiltak. I tillegg utvides kapitalen i Investinor med 500 mill. kroner som øremerkes skog- og trenæringene.

 

Over Nærings- og handelsdepartementets budsjett foreslås det å bevilge 75 mill. kroner til tiltak for å stimulere til økt forsknings- og utviklingsaktivitet i hele skogsektoren. I Landbruks- og matdepartementets budsjett foreslås det at 75 mill. kroner skal gå til infrastrukturtiltak for å forbedre tilgjengeligheten til skogressursene samt utviklingstiltak for økt bruk av tre. Og over Samferdselsdepartementets budsjett foreslås en bevilgning på 100 mill. kroner til utbedring av flaskehalser for tømmertransport på det offentlige veinettet. 

 

Bygging av tømmerkaier og modernisering av eksisterende skogsbilveier skal bidra til å redusere transportkostnader og øke leveringssikkerheten til industrien.

 

  • Behovet for flere kaier langs kysten er stort. Kystfylkene har betydelige skogressurser som snart og utbygging av flere kaier langs kysten er et viktig grep for å effektivisere tømmertransport og sikre kostnadseffektive virkesleveranser til skogindustri i Norge.

 

  • Det er et betydelig behov for å modernisere og utvikle skogsbilveinettet for å få ned kostnadene knyttet til uttransportering av tømmer. Skogsvegnett er helt avgjørende for lønnsom skogsdrift og for utvikling av skogens positive nærings-, klima- og energibidrag. Dette er viktig for industriens råstofftilgang til konkurransedyktige priser, slår Lange Nordahl fast

 

  • Skogbruk er en fornybar distriktsnæring med stor økonomisk betydning nasjonalt, regionalt og lokalt. Skogråstoff vil bare bli viktige og viktigere i det fornybarsamfunnet vi skal skape i framtida. På verdensbasis er det allerede et netto underskudd av cellulose, imens skogressursene i Norge er nesten tredoblet de siste 100 årene. Så det er ingen tvil om at skognæringa har fremtida foran seg, avslutter Lange Nordahl.

 

For ytterligere kommentar eller spørsmål – kontakt Irene Lange Nordahl på tlf 975 79 509