Meny
Bli medlem

Gode ønsker, men usikre virkemidler om primærhelsetjenesten

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet ønsker stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten velkommen, og mener det å sikre bedre oppfølging av pasienter med sammensatte behov er nødvendig. Men en ny samorganisering i primærhelseteam med egne administrative personale må ikke ta fokus vekk fra den medisinske kompetansen og ansvaret, eller svekke fastlegens ansvar, mener Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet.

– Å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen rus og psykiatri er et risikabelt forslag. Erfaringene fra denne ordningen innen somatikk, er at mange blir skrevet ut for tidlig. Det er ikke dette vi først og fremst trenger innen rus og psykiatrifeltet. Senterpartiet mener det er uheldig at det kun er rusfeltet som regjeringen vil ha opptrappingsplan for, og ikke psykiatrien. Å la kommunene overta ansvaret for distriktspsykiatriske sentra, er også et svært dårlig forslag som Sp ikke støtter, sier Toppe.

Toppe reagerer også på at Regjeringen vil ha flere forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene.
 
– Det er i kommunene at primærhelsetjenesten utvikles og det er kommunene som må stå til ansvar for dette. En økende grad av statliggjøring er ikke veien å gå. Jeg reagerer også på at mange av de finansielle og lovmessige ordningene som foreslås favoriserer institusjonstilbudet, og ikke det hjemmebaserte tilbudet som er og må være selve grunnmuren i tjenestene, sier Toppe.
Regjeringen vil reversere den profesjonsnøytrale helse- og omsorgstjenesteloven som ble innført i 2012.  Senterpartiet mener at det er avgjørende at Regjeringen da sikrer at ikke andre sentrale profesjoner blir utelatt i listen. Toppe mener det vil være uklokt med en lov der ergoterapeuter, sosionomer, ernæringsfysiologer eller aktivitører blir utelatt.
 
– Regjeringen må følge opp denne meldingen med å sikre økt grunnbemanning i tjenestene, på sykehjem, i hjemmebasert omsorg, på helsestasjon, i skolehelsetjenesten, i det kommunale psykiske helsearbeidet, på fastlegekontoret og på tannlegekontoret. Kommuneøkonomi og finansiering av fylkeskommunene er da viktig, avslutter Toppe.