Meny
Bli medlem

Godt nytt for skognæringen

Sist endret: 27.09.2020
- En god ting kan ikke sies for ofte: Det går godt i norsk økonomi. Siden den rødgrønne regjeringen overtok i 2005 er det skapt 345 000 flere arbeidsplasser. 2/3 av dem i privat sektor. 90% av disse utenfor olje og gassbasert næring, og sysselsettingsvekst i nesten alle næringer, sier en smilende Irene Lange Nordahl, Sp.

I dag legger regjeringen frem næringsmeldingen «Et mangfold av vinnere» for Stortinget. Der fremgår det at den overordnede målsettingen for næringspolitikken er størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi og arbeid til alle.

 

- Vi i Senterpartiet er selvsagt spesielt glade for at næringsmeldingen også varsler en egen strategi for skognæringen, sier en fornøyd Lange Nordahl. SKOG22 skal være bredt sammensatt av personer fra hele verdikjeden - fra skogforvaltning til industri, i tillegg til forskning og akademia. Strategien skal danne grunnlag for en sterk forsknings- og utviklingsinnsats og demonstrasjonsaktivitet. Dette for å realisere et betydelig verdiskapingspotensial i trevirket som ressurs i overgangen fra oljebasert til biobaserte produkter. - Skognæringen er en av de få komplette verdikjedene i Norge og omfatter skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk, trelast og trevareindustri og treforedlingsindustri. Næringen betyr mye for verdiskapingen og sysselsetting i distriktene. Tømmer kan som kjent brukes til en rekke moderne produkter, og derfor er forskning og utvikling stikkordene for regjeringens nysatsing på norsk skogindustri, sier Lange Nordahl.

 

- Norsk næringsliv er mangfoldig. Næringspolitikken skal støtte opp om dette mangfoldet og utformes slik at det legges til rette for et lønnsomt næringsliv. En bredde i næringslivet gjør oss mindre sårbare for endringer både nasjonalt og internasjonalt. Et mangfoldig næringsliv i ulike regioner og lokalsamfunn viser at norsk økonomi har en god evne til å ta hele landets ressurser i bruk, påpeker Senterpartiets næringspolitiske talskvinne.

 

Næringsmeldingen peker på at det ved utforming av fremtidens næringspolitikk er bærebjelkene i norsk økonomi som må fremheves spesielt. Slike bærebjelker er blant andre finans- og pengepolitikken og handlingsregelen, systemet vi har for bruk av arbeidskraft og lønnsdannelse, utdanning og kompetanse, evne til innovasjon og vår evne til omstilling og omstillingssolidaritet. I meldingen blir disse bærebjelkene gitt en næringspolitisk vinkling.

 

- Meldingen løfter frem de to næringene IKT-næringen og helse- og velferdsteknologi som viktige næringer for Norge. Her er mulighetene for en sterk norsk næringsutvikling, og etterspørselen både i Norge og internasjonalt er økende, slår Lange Nordahl fast.

 

- Meldingen viser også til den massive satsingen på samferdsel som denne regjeringen har gjennomført og kommer til å gjennomføre i årene fremover med den nylig fremlagte NTPen. Bedret infrastruktur er viktig for alt næringsliv i Norge, og det rødgrønne løftet på samferdsel vil også være med på å styrke næringslivet i fremtiden, avslutter Senterpartiets næringspolitiske talskvinne.