Meny
Bli medlem

Godt nytt matjordår!

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Mitt Senterpartihjerte er ikke i tvil. Matjorda trenger sterkere vern. Det må vi sørge for ved strengere nasjonalt regelverk, og ved at vestfoldarealene trygges gjennom en god revisjon og forsterkning av dagens RPBA, skriver Kathrine Kleveland.

 

Vern av matjord innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål. Dette handler først og fremst om holdninger. Samtidig må vi bruke det regelverket vi allerede har og utvikle nytt og bedre. Både folk flest og politikere må forstå hvorfor det er viktig. Det skal ikke mer enn en flytur over landet vårt for å forstå at vi ikke har noe å miste.

Det er ikke alle planer fra fylkeskommunen folk blir på fornavn med, men det er mange vestfoldinger som kjenner Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold som RPBA. RPBA ble vedtatt av fylkestinget i april 2013. Denne fylkeskommunale planen, som alle vestfoldkommunene unntatt Tjøme senere vedtok, skal beskytte og ta vare på de verdifulle arealene våre i Vestfold.

Nå skal RPBA revideres og er som grunnlag blitt evaluert. Fylkesrådmannen kommenterer selv at det er første gang fylkesrådmannen har gjennomført en så omfattende evaluering av en regional plan. Hva har skjedd og endret seg med RPBA siden den kom? Hva er opplevd effekt av planen? Har vi fått til fortetting som var et klart mål?

Mange har bidratt i intervjuer og på møter med innspill. Vestfoldarealene fortjener at vi tenker oss om mange ganger før vi bruker matjord til nedbygging eller utbygging. Derfor er det bra at det utvikles en metode som gjør at fylkeskommunen kan følge med på arealdisponering og fortetting over tid. Høyere bevissthet rundt arealbruken i Vestfold har garantert bidratt til bedre vern av matjorda, og det trengs.

Stortinget har vedtatt et mål om at det ikke skal omdisponeres mer enn 4000 dekar årlig til samferdsels-, nærings- og boligformål innen 2020. I 2015 ble 6.300 dekar omdisponert i Norge. Senterpartiet vil at matjorda skal få sterkere juridisk vern slik at målet kan nåes.

Vestfold er lite, hver kvadratmeter jord er viktig for både fremtidig matproduksjon og rekreasjon og må brukes med kløkt og omtanke. Det har RPBA hjulpet oss med, derfor er det viktig at den revideres og blir enda bedre. Det er imidlertid kommunene som lokal arealplanmyndighet som vedtar planene.

Fylkesrådmannen skriver om evalueringen: ”Ulik grad av etterlevelse i kommunene svekker planens myndighet og lojalitet hos de lojale. Dette gir to ulike reaksjoner: Ønske om en mer generell RPBA som gir kommunene større selvråderett på den ene siden, og ønske om en strengere og mer konsekvent håndheving som sikrer kommunene likere vilkår på den andre”.

Mitt Senterpartihjerte er ikke i tvil. Matjorda trenger sterkere vern. Det må vi sørge for ved strengere nasjonalt regelverk, og ved at vestfoldarealene trygges gjennom en god revisjon og forsterkning av dagens RPBA.

Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold må fortsatt være en plan med "fornuft satt i system", med enklere språk og ikke minst enda tydeligere mål, så vi fortsatt kan ta vare på et attraktivt og bærekraftig Vestfold - også for nye generasjoner!

Det skal Senterpartiet bidra til.

 

Kathrine Kleveland, stortingskandidat Vestfold Senterparti

 

 

Artikkelen har stått på trykk i Jarlsberg Avis