Meny

Gunn Iversen Stokke: Tale til årsmøtet

Sist endret: 16 03 2017

Kjære hedersmerkeinnehavere, stortingsrepresentanter,gjester og alle dere andre Sp folk. Velkommen til årsmøte i Sør-Trøndelag Senterparti.

Jeg har startet leders tale de siste årene slik: det har vært et krevende år......  jeg kunne sluttet her. Men det gjør jeg selvfølgelig ikke.

For som samfunnsengasjerte mennesker, med tro på at Senterpartiet har den beste politikken, og er det rette partiet til å styre landet i et bredt samarbeid, har vi erfart at det nesten ikke har gått en dag uten at partiets situasjon er gjort til gjenstand for analyse i de fleste av landets største aviser, radio og tv kanaler. Det har vært interessant lesning og interessante observasjoner. Men det har også vært trist. Det har vært tiltakende uro de siste åra, og jeg tror noe av dette har skadet partiet, og noe har ikke skadet partiet. Partiets har nå best av å starte på nytt.

Det er ingen tvil om at valget kunne ha gått bedre. For Sør-Trøndelag sin del, må vi si oss rimelig fornøyd, vi hadde en ny, for mange ukjent førstekandidat, men det skal dere ha, det ble lagt ned en stor jobb i de fleste lokallag, på fylket, og jeg vil spesielt trekke fram Trondheimsgjengen, og en stor jobb er lagt ned av Heidi sjøl. Det er derfor vi fikk det resultatet vi hadde som mål, nemlig å beholde stortingsplassen.

På fylkesplan har vi evaluert jobben, men enda viktigere har det vært med den sentrale evalueringen, med innspill fra alle nivå i organisasjonen.

Jeg har hele tiden vært av den oppfatning at partiet skulle bruke god tid på evalueringen. Å haste videre fra en så alvorlig situasjon som vi opplevde å komme i på valgnatten, ville ikke gitt uttelling på sikt. Det er derfor gledelig å registrere en større grad av ydmykhet fra vår politiske ledelse, og en dreining i fokus bort fra  syndebukk-jakt, og over mot de målene vi ønsker å nå for samfunnet vårt, nemlig gjennom å presentere våre gode løsninger, våre verdier, vår politikk!

Hver dag må vi spørre oss selv, hvordan vi kan bli flinkere til å beskrive vår politikk, slik at folk kjenner seg igjen. Budskapet skal treffe våre velgere i hjerte. Det er vi enige om, dersom vi skal makte å få tilbake alle de vi mistet ved siste stortingsvalg.

Det er ingen tvil om at det finns krefter i partiet med forskjellig retningssans, noe som produserer frustrasjon i rekkene, slik kan det ikke være. Uten å kvele initiativ og diskusjoner, må vi enes om politikk og farge med andre ord, vi må ha en tydelig og klar retning politisk. Og for å oppnå det, må vi tilbake til godt, gammeldags organisasjonsarbeid.

Vi må treffes oftere for å diskutere politikk, på alle nivå og på tvers av nivåene i laget. De siste årene har vi på fylkesplan jobbet mye med økonomi, opprydding, kontorlokaler, ansettelser osv. Det har kanskje gått på bekostning av de storepolitiske diskusjonene, men det har vært helt nødvendig. Jeg har ved siden av, prøvd, etter beste evne å fronte vår politikk også. Men jeg inviterer dere med på det. Bli synlige, fortell verden om vår politikk, våre verdier og vår organisasjon. Inviter folk inn i laget, ansvarliggjør dem som innbyggere. Det ligger et ansvar på oss alle til å påvirke hvilket lokalsamfunn vi vil ha og hvordan landet skal styres.

Det er mange store viktige saker vi som parti nå må fokusere på, og stå frem med våre standpunkt. Verdensøkonomien er i ulage og vi har et kappløp om verdens ressurser, noe som setter fokus på matproduksjon, matvareberedskap og jordvern. Det er skremmende og se utviklingen på bruk av dyrkamark, men jeg mener og observere, at forbrukerne nå har startet en prosess som vrir fokus fra billig mat, til norsk produsert mat og også fokus på beredskap. Vi får håpe det, og vi må hjelpe til med å løfte fram dette i det offentlige rom, til diskusjon og opplysning, og snakke fram næringa, både i media og til andre politikere, som skal være med på å forhandle i jordbruksoppgjører. Et oppgjør som blir spennende, men ganske avgjørende for norsk matproduksjon. Men vi må ta rommet, det er vår sak, men slik det er nå har Ap satset på å fronte landbrukspolitikken og stjeler våre kjernevelgere, fordi vi sitter på gjerdet og heller har fokus på interne saker! Vi må slutte med det, kom fram, vær synlige i media og snakk med folk og synliggjør vår politikk.

Med den regjeringen vi i dag har er det viktig å ta fram Eu saken igjen.

Nettopp fordi va?rt primære, samlende ma?l er a? holde Norge utafor EU, er det av stor betydning at vi  sørger for at vi har stor støtte og oppslutning for Nei til Eu. Vi ma? opptre med klokskap og tyngde, og arbeide for å få til en hel folkebevegelse mot medlemskap.

Mens nordmenn aldri har vært mer avvisende til norsk EU-medlemskap, har EU aldri hatt så stor makt og innflytelse over Norge som nå. Det skyldes EØS-avtalen.

Vi aksepterer ikke EØS avtalen slik den ligger nå. Men vi har va?rt klare prinsipielle sta?sted: EØS-avtalen ma? erstattes med en handelsavtale altså Ja til handelsavtale – nei til EØS.

Politireformen er en brennhet sak. Vi kan ikke bestemme hvor politiet skal være, hvor kontorene skal ligge, hvor mange ansatte osv, før vi har tat debatten om hvilket politi vi vil, og skal ha her i landet. Vi må først definere politirollen, hvilke oppgaver skal løses og på hvilken måte, og så må skapet settes på plass etter behovet. Men dette skal vi ha en god og bred debatt om i morgen.

Det er mange politiske områder jeg kunne ha snakka om, men jeg skal ikke bruke opp tida her nå, årsmøtet skal også være et verksted for politikkutforming, og både Arne, Ola og Heidi kommer helt sikkert innom flere saker i dag.

I dette året feirer vi Grunnlovens 200-årsjubileum. Jubileet skal formidle kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret og bidra til større deltagelse og engasjement i demokratiet. Grunnloven har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge, og den har vist seg å være svært levedyktig. For meg framstår Grunnloven i dag som et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati. Og jeg håper jubileet styrke bevisstheten om hva Grunnloven betyr i dag og hvilken rolle den skal spille i framtidens demokrati. Og det er viktig, at vi snakker til den yngre generasjonen om grunnloven som jeg mener er avgjørende for Norges identitet og utvikling som liberalt demokrati.

Jeg håper at fokus på demokrati i grunnlovsjubileet, en ny ledelse i partiet der jeg har stor tro på Trygve Magnus som leder og Ola som 1. nestleder, mulighetsrommet som opposisjonsparti og vi, de menneskelige ressursene, vil inspirere folk til å engasjere seg, melde seg inn i partiet, snakke fram vår politikk.

For min egen del, nå når jeg går av som fylkesleder, vil jeg fortsette denne jobben, i fylkestinget og i de verv som det gir, som observatør i fylkesstyret og i lokallag og gjennom utspill i media. Og jeg oppfordrer dere alle til å ta tak og tenke,hva kan jeg gjøre for Sp og ikke hva kan Sp gjøre for meg.

Jeg vil ønske lykke til med årsmøtet og lykke til med det arbeidet som ligger foran oss med

Obama's ord etter valget: «The best is yet to come». Jeg gjør hans ord til mine: Det beste ligger foran oss.

Takk for meg.