Meny
Bli medlem

Helse-og omsorgsministerens negative svar til Kjersti Toppe om Rjukan Sykehus

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Kjersti Toppe fikk følgende negative svar i spørretimen onsdag av Anders Anundsen på vegne av Bent Høie: - Det var uheldig at Tinn kommune ikke ble orientert på forhånd, men jeg har fått forståelsen av at de ble informert straks etter utlysningen, og at dette forholdet nå er avklart mellom partene. Det er ikke aktuelt å be Sykehuset Telemark trekke tilbake kunngjøringen.

Kjersti Toppe fikk følgende svar på sitt spørsmål i spørretimen i Stortinget onsdag:

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Kjersti Toppe til helse- og omsorgsministeren, besvares av justis- og beredskapsministeren på vegne av helse- og omsorgsministeren, som er bortreist.

Kjersti Toppe (Sp) [12:00:19]: «Sykehuset Telemark HF har den 1. oktober 2014 utlyst leigekontrakt for ledige sjukehuslokale i Kragerø og Rjukan (på Doffin). Tinn kommune var ikkje informert på førehand, og utlysinga kom som ei overrasking. Den vedtekne Utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF la vekt på at omstillingar og vidare bruk av sjukehuslokale skulle skje i eit samarbeid med kommunane.

Vil statsråden be Sykehuset Telemark HF trekke tilbake utlysinga inntil føretaket har gått i reell dialog med vertskommunane?»

Statsråd Anders Anundsen [12:01:00]: La meg først få takke for spørsmålet og avgi følgende svar på vegne av helse- og omsorgsminister Bent Høie:

I dialogen mellom Sykehuset Telemark og kommunene Kragerø og Rjukan etter at sykehusstyret vedtok utviklingsplanen 20. mai og vedtaket i foretaksmøtet 5. juni, har det vært diskutert hvordan det skal etableres helseaktivitet i ledige arealer ved Rjukan sykehus. For at private aktører skal kunne leie areal i Sykehuset Telemarks lokaler, har Sykehuset Telemark HF valgt å lyse ut ledige arealer på Doffin, slik at alle private interessenter har lik anledning til å melde sin interesse overfor helseforetaket. Sykehuset Telemark opplyser at det vil bli tatt hensyn til kommunenes behov for areal i denne sammenheng.

Det var uheldig at Tinn kommune ikke ble orientert på forhånd, men jeg har fått forståelsen av at de ble informert straks etter utlysningen, og at dette forholdet nå er avklart mellom partene. Det er ikke aktuelt å be Sykehuset Telemark trekke tilbake kunngjøringen.

Kjersti Toppe (Sp) [12:03:52]: Eg takkar for svaret.

No er det slik at justis- og beredskapsministeren svarer på spørsmål på vegner av helse- og omsorgsministeren, så eg kan nytta mitt siste spørsmål til å spørja beredskapsministeren om å få hans kommentar til det som har skjedd i Øvre Telemark.

Meiner beredskapsministeren at det å leggja ned kirurgisk akuttberedskap og akuttmottaket, slik som har skjedd no i haust, vil styrkja beredskapen eller svekkja beredskapen i Øvre Telemark, at ein legg ned akuttkirurgiske sjukehusfunksjonar og erstattar dei med ein ambulanse.

Statsråd Anders Anundsen [12:04:39]: Jeg er tilfreds med den vurderingen som helseforetaket har gjort, og forholder meg til de prioriteringene som der er gjort. Samtidig er jeg trygg på at Helse- og omsorgsdepartementet har sterkt fokus på beredskap og trygghet i sine vurderinger når de styrer helseforetakene på sitt vis. Jeg har ingen grunn til å mene at den beslutningen som er tatt av helseforetaket, skulle vært gjort annerledes, og føler meg trygg på at beredskapen er tilfredsstillende ivaretatt også etter denne endringen.