Meny

Hordaland treng ein aktiv næringspolitikk som tek heile fylket i bruk.

Sist endret: 16.03.2017 #Hordaland
Hordaland er av fylka med størst sysselsetting innan industri og næringsliv. Mange av industribedriftene i fylket vårt har vore hjørnesteinsbedrifter i mindre lokalsamfunn i mange år. Verda endrar seg raskare og raskare, og berre gjennom målbevisst teknologiutvikling vil me vera i stand til å halda fram med verdiskapinga i heile fylket. For å få dette til må ein ha ein aktiv næringspolitikk som sikrar ei langsiktig forvaltning av alle ressursar. Difor vil Hordaland Senterparti: - Bygga gode og raske samferdselsløysingar - Utvikla distrikts- og regionalpolitiske verkemiddel me veit virkar, som t.d Innovasjon Norge - Vidareutvikle bu- og arbeidsmarknadsregionar over heile fylket og stimulere nærings- og kompetanseklyngjer som ein strategi for regional balanse - Sikre ein lokaliseringspraksis for statlege verksemder som medverkar til ein betre balanse i kompetansearbeidsplassar i alle regionar - Sikre at små og mellomstore bedrifter får enklare kontroll- og rapporteringsregime å halde seg til - Styrkje fagutdanninga - Styrkje skattefunn-ordninga - Etablere ei kunnskapsfunn-ordning for investeringar til kunnskapsoppbygging ieksisterende og nye bedrifter