Meny

HØRINGSUTTALELSE: SYKEHUS

Sist endret: 16.03.2017 #Oslo
"Oslo Senterparti mener at kapasitetsufordringene i sykeshussektoren i Oslo og Akershus ikke løses med de tiltakene som er foreslått."

Med bakgrunn i vårt sterke engasjement for helsetjenester nær folk, og at Helse Sør-Øst har invitert til å sende inn høringssvar også fra organisasjoner som ikke er formell høringsinstans, sender Oslo Senterparti herved inn svar på høringen om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus.

Det er positivt at Helse Sør-Øst ser på muligheter for å løse kapasitetsutfordringene i Oslo og Akershus sykehusområder, gitt forventet befolkningsvekst og utfordringer med å dekke eksisterende behov. Samtidig er det grunnleggende problemer med analysen som forslagene bygger på. Dette gjelder særlig premisset om at Akershus Universitetssykehus fungerer godt som lokalsykehus for Groruddalsbydelene. Som blant annet Legeforeningen har påpekt er det delte meninger om dette.

Oslo Senterparti er bekymret over det farlig høye belegget på sykehus i Oslo og Akershus. Akershus Universitetssykehus, som også skal dekke deler av Oslo, hadde i 2013 et belegg på 114,1%. Studier har vist at ved belegg over 93% øker dødeligheten signifikant. Helsetilsynet har tidligere (2001) anbefalt at 85% belegg bør være øvre grense ved sykehus med akuttfunksjoner. Dette er en internasjonal norm, innført blant annet i Storbritannia. Legeforeningen har uttalt at: «Systematisk høy beleggsprosent fører til redusert kvalitet i behandling og pleie. Det gir forsinkelser i pasientforløp, opphopning av pasienter i akuttmottak, økt sykdom blant ansatte, økt forekomst av sykehusinfeksjoner, og økt dødelighet.»

Det er i mandatet til høringen skissert to prinsipielle tilnærminger til kapasitetsutfordringene. Sykehus kan avlastes enten ved endring i fordeling av oppgaver, funksjoner og pasientstrømmer og/eller ved endring av opptaksområde.

I tillegg til disse to alternativene forutsettes det også at foretakene selv jobber med optimalisering av driften ved eksempelvis reduksjon av liggetid, økende andel dagbehandling, mer sammedagskirurgi og poliklinisering av akutthenvendelser for innleggelse.

Utfordringen er at mye av effektiviseringsmulighetene i norske sykehus, som Akershus Universitetssykehus hus, alt er tatt ut, og at endring i oppgavefordeling og/eller opptaksområde ikke løses innenfor dagens rammer.

Oslo Senterparti mener at kapasitetsufordringene i sykeshussektoren i Oslo og Akershus ikke løses med de tiltakene som er foreslått. For å øke kapasiteten og avlaste eksisterende sykehus må det åpnes for flere lokalsykehus i Oslo enn Diakonhemmet og Lovisenberg, spesifikt at Aker Sykehus gjenåpnes som lokalsykehus for Groruddalsbydelene.