Meny
Bli medlem

HØYRE VIL RASERE KOMMUNEØKONOMIEN.

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark
Høyre foreslår et nytt skattefordelingsopplegg kommunene imellom som innebærer at selskapsskatten i større grad enn i dag skal tilfalle den kommunen hvor hovedkontoret i en bedrift ligger.

HØYRE VIL RASERE KOMMUNEØKONOMIEN

Høyre foreslår et nytt skattefordelingsopplegg kommunene imellom som innebærer at selskapsskatten i større grad enn i dag skal tilfalle den kommunen hvor hovedkontoret i en bedrift ligger. Kun et lite fåtall av dagens kommuner vil tjene på en slik omlegging og det er de som fra før gjerne er størst og ligger mest sentralt. I Hedmark vil alle kommuner tape på Høyres skattereform, og det er anslått at Ringsaker kommune vil tape rundt 30 mill.kr pr år.  I tillegg vil Høyre fjerne formuesskatten i sin helhet, og med det forsvinner også 8 mrd.kr som i dag tilfaller kommunene. Hvordan Høyre vil dekke inn bortfall av disse inntektene er usikkert, men Gundersen i Høyre har antydet kutt i jordbruksoverføringene som en mulighet.

Med rødgrønn regjering siden 2005, så har kommunenes inntekter økt med 67 mrd.kr, og det er planlagt ytterligere 6-6,5 mrd.kr økning til neste år. I perioden siden 2005 er det skapt 62.600 barnehageplasser, 59.000 nye årsverk i kommunene fortrinnsvis til tjenesteproduksjon, 25.000 nye årsverk i pleie- og omsorg, økt eneromsdekning som nå nesten er 94%, økt andel frie inntekter for kommunene, økning i regionale utviklingsmidler med 783 mill.kr og differensiert arbeidsgiveravgiftsmidler tilsvarende 13,4 mrd.kr. Videre hører det også med til bildet at landbrukets inntekter har økt med 75% de siste 8 åra og at det har det skjedd en formidabel opptrapping på samferdselsinvesteringer.

Det er med andre ord en enorm styrking av kommunene som har funnet sted, som gjør kommunene i stand til å yte sine velferdstjenester, til å gi den oppvoksende slekt en bedre skole enn tidligere og til å utvikle lokalsamfunn og regioner med infrastruktur og grunnlag for næringsutvikling. Men byggingen av landet tar aldri slutt og utfordringene framover er store på mange samfunnsområder, ikke minst på miljøsiden. Skal vi takle situasjonen er ikke løsningen lavere inntekter til majoriteten av kommunene, slik som Høyre anviser. Et slikt skattesystem er fullstendig uforsvarlig og vil kunne innebære velferdstap for store deler av befolkningen. Stem derfor rødgrønt og aller helst Sp – den sikreste garantien for det store flertallet av kommunene!

Mari Gjestvang

Fylkespolitiker Sp