Meny
Bli medlem

Ikke økt personvalg ved stortingsvalget i 2017

Sist endret: 27.09.2020
Sp støtter ikke lovforslaget fra regjeringen om å øke velgernes innflytelse ved valget i 2017 på grunn av uforsvarlig saksbehandling, men vil ha nytt forslag som kan gjelde ved stortingsvalget i 2021, sier Lundteigen.

 

 

Stortinget behandlet fredag 10. juni innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedk. endringer i personvalgordningen ved stortingsvalg. Personvalgordningen ved stortingsvalg har stått uendret siden 1921. Regjeringen fremmet 18. mars forslag for Stortinget om endringer i valgloven slik at reglene for personvalg ved stortingsvalg ble gjort like tilsvarende regler ved fylkestingsvalg, dvs. med en sperregrense på åtte prosent for å påvirke personrekkefølgen på en valgliste.

Saken var tidligere i vår til høring i Senterpartiets partiorganisasjon, der et flertall støttet en endring av loven som ville gitt velgerne større innflytelse over personvalg i stortingsvalgene.

Senterpartiet går i Stortinget nå sammen med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti imot regjeringens forslag om å gi velgerne økt innflytelse ved stortingsvalget i 2017.

Senterpartiet fremmet i innstillingen et forslag om at regjeringen skal komme tilbake med et nytt lovforslag om å gi velgerne økt innflytelse ved stortingsvalg slik at Stortinget kan vedta nye regler for personvalg gjeldende fra stortingsvalget i 2021.

 

Senterpartiet har i innstillingen lagt inn følgende merknad:

Komiteens medlem fra Senterpartiet vil vise til at den direkte bakgrunnen for forslaget om å endre reglene for personvalg ved stortingvalg er følgende anmodningsvedtak enstemmig vedtatt i Stortinget 14. juni 2012, i forbindelse med Stortingets behandling av Innst. 297 S (2011–2012):

«Stortinget ber regjeringen utrede endringer av valgordningen for stortingsvalg slik at velgerne gis mulighet til å påvirke rekkefølgen av partienes kandidater, samtidig som hensyn til partienes mulighet til å sikre innflytelse over hvilke kandidater som velges, sikres. Stortinget ber om at en slik reform for stortingsvalg utredes slik at den eventuelt nye valgordningen kan innføres ved stortingsvalget i 2017.»

Dette medlem viser til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2013–2017 der det framgår at «Senterpartiet vil arbeide for en valgordning som gir velgerne større direkte makt over personsammensetningen på Stortinget».

Dette medlem vil vise til at det er uforsvarlig å avgi innstilling vedrørende endring av valgloven vedrørende personvalg ved stortingsvalg, når saksordfører ikke kom med sin merknad før 31. mai. Dette medlem mener derfor at avgivelse av innstilling på dette punkt bør utsettes til neste sesjon. Eventuelle endringer når det gjelder personvalg ved stortingsvalg vil da først kunne bli praktisert ved valget i 2021. Siden nominasjonsarbeidet for stortingsvalget 2017 er i full gang allerede, vil utsettelse til neste sesjon også være en klok og nødvendig avgjørelse.

Dette medlem vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et nytt forslag til endringer i valgloven § 7-2 og § 11-5 første ledd (personvalg ved stortingsvalg), hvor også merknader og forslag i denne innstilling er vurdert. Lovendringen foreslås iverksatt fra stortingsvalget i 2021.»

 

Hele innstillingen med de ulike partiers begrunnelser kan leses her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-201516-402/

 

Avisartikler om saken:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/frp/frp-vil-ikke-at-du-kan-stemme-paa-folk-flest-i-stortingsvalg/a/23705893/

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/06/07/195221676/frp-sier-nei-til-sanners-nye-valglov