Meny

Ikke rør heimevernet på Agder!

Sist endret: 16.03.2017
Styret i Vest Agder Senterparti mener heimevernet på Agder må styrkes ? ikke svekkes. (Klikk på overskriften for å lese hele uttalelsen)

Heimevernet er svært viktig med tanke på beredskap. Lokalkunnskap og tilgang på utstyr og ressurser gjør at den reelle verdien av "det lokale heimevernet" er mye større enn på papiret. Heimevernet må også i framtida ivareta beredskap i forbindelse med ekstremvær, brann, leteaksjoner og terroranslag. Den lokale forankringa vil i de mest krevende situasjonene være helt avgjørende for evnen til å løse slike utfordringer.

I forsvarssjefens Militærfaglige Råd som ble overlevert forsvarsministeren 1 oktober, blir det forslått en sterk reduksjon av heimevernet på Sørlandet, og nedleggelse av sjøheimevernet.

Vest Agder Senterparti krever en tydelig styrking av  Heimevernet i statsbudsjettet, og mener at tallet soldater i Heimevernet må holdes på minst samme nivå som i dag, samtidig som soldatene får trene årlig.