Meny
Bli medlem

Innlegg på Landsmøte, Ronny Grindstein

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Forutsetning for gode nærmiljø er et godt demokrati. Regjeringens kommunereform ?moderne versjon av eventyret ?keiserens nye klær?

Senterpartiet bør være positive til reformens mål for landets kommuner med tanke på å oppnå gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrket lokaldemokrati.

-Det er ikke de oppleste målene som er problemet med reformen, men derimot regjeringens løsning -storstilt kommunesammenslåing som er problemet.

REGJERINGEN BRUKER UTRYGGHET OG PRESS SOM PÅDRIVER FOR SAMMENSLÅINGog har lagt opp til en tidsknapp prosess der kommunene skal utrede alternativer til tross for at mange grunnleggende forutsetninger er uavklart. Kommunenes fremtidige økonomiske rammebetingelser uten sammenslåing er høyst usikre og kommunenes tiltenkte nye oppgaver ble IKKE klart før i går. Enkelte Fylkesmenn legger i tillegg betydelig press på kommunene for at utredningene skal gjennomføres før disse viktige premissene er fastlagt. Når regjeringen i tillegg kommuniserer at ”dette går ikke over av seg selv” oppleves dette utrygt – og legger et utilbørlig press på både innbyggere og folkevalgte i landets kommuner. Begrepet FRIVILLIG blir en ren festtale.

Hovedargumentene for sammenslåing er sterkt mytebasert både med tanke på kommunestørrelse, økonomiske gevinster og innbyggernes opplevelse av tjenestekvalitet og tillit til sine folkevalgte i hhv store og små kommuner.

REGJERINGENS PÅSTAND om at reformen vil STYRKE DEMOKRATIET – har en alvorlig logisk brist

Enhver sammenslåing vil resultere i en reduksjon av antall folkevalgte med endelig beslutningsmyndighet. Makt vil dermed  overføres fra mange –til færre mennesker, noe som paradoksalt er det motsatte av intensjonen bak selveste grunnloven. I tillegg vil regjeringen gi disse nye og færre folkevalgte enda større makt enn i dag. Sentralisering av makt, og dermed sentralisert ressursbruk er dermed uunngåelig, noe som vil ramme distriktsnorge knallhardt samt føre til økende sosiale forskjeller for både dagens og fremtidige generasjoner.

Demokratiet er under press”, sier Jan Tore Sanner, og han har rett i det.

Ingen har noen gang, -i fredstid truet det norske demokratiet mer enn sittende regjering.

Kjære Landsmøte: Regjeringens kommunereform er IKKE TROVERDIG

Senterpartiet bør derfor være tydelig på at regjeringens argumentasjon, samt trusselbaserte prosess vitner om en uredelig reform fundamentert av en regjering med manglende respekt for lokaldemokratiet.

For å opprettholde gode nærmiljø også for våre etterkommere, så er jeg er glad for at Senterpartiet sierNEI til regjeringens tvangsreform

-men heller sier JA TIL STYRKET LOKALDEMOKRATI GJENNOM FRIVILLIGE, FAKTABASERTE BESLUTNINGER FATTET AV LANDETS KOMMUNESTYRER.

Kjære Landsmøte: Angående kommunereformen så er det er på tide å erkjenne at

”Keiseren har ikke nye klær. –Han er splitter naken”

Takk for oppmerksomheten