Meny
Bli medlem

Innlegg på landsmøte, Sandra Borch

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Gode landsmøte. Vi er alle enig om at verden treng mer mat. Og her er matproduksjon i havet og Norge en del av løsninga.

I Senterpartiets vedtatte politikk legger vi til grunn at vi skal utnytte landets komparative fortrinn med vår lange kyst, med lave temperaturer og gode strømforhold i havet for økt «grønn matproduksjon» i havet - den «blå åker» i en verden som trenger mer mat, og sunn mat, som følge av den store befolkningsveksten. Det er dette fortrinnet vi i Senterpartiet bør  legge til grunn for fremtidig havbrukspolitikk.

 
Her har vi i Sp full støtte fra Bellona, som sier at framtida ligger i å dyrke havet for å brødfø verden. - Og Norge har her et stort ansvar og en stor mulighet. 
 
Det er legitimt at vi som parti og stiller krav til hva som er akseptabel effekt av en aktivitet. MEN Vi som parti bør imidlertid ikke stille krav til hvilken teknologi som skal brukes for å oppnå kravene/holde seg innenfor akseptable grenser for påvirkning. Vårt mål som parti bør derfor være at det settes målbare kriterier for hva som skal være grunnlaget for vekst i havbruksnæringen. Hovedfokus bør være knyttet til vedvarende lave nivåer av lakselus, og stille krav ift rømming.
 
Det har vært en stor teknologiutvikling i næringen og den vil fortsette i årene fremover. Lukkede anlegg på land eller i sjø er ikke ferdig utviklet teknologi, og investeringene er betydelige. Lukket teknologi på land eller i sjø kan trolig brukes til å produsere større smolt før den settes i sjøen i anlegg basert på dagens teknologiplattform. All havbruksproduksjon i Norge kan derimot ikke flyttes på land – til det er arealbehovet alt for stort og det vil kreve enormt i forhold til energiforbruk.
 
Vi vil påpeke at de som sier at anlegg på land er løsningen ikke kan ha oversikt over hvor stor produksjonen er. Dersom det skulle bli et krav en gang i framtiden om slike lukkede anlegg for næringa, så vil produksjonen bli flyttet ut av landet – nærmere markedene, og vårt komparative fortrinn er borte.
 
Det kan videre nevnes at en helt vanlig laksemerd er på godt over 20 tusen kubikk, mens den største lukkede enheten vi kjenner i dag er 2000 kubikk. Det er også en myte at de er garantert rømningsfrie og lusefrie.
 
Gode landsmøte! Norske sjømatprodukter er etterspurt over hele verden, og de fleste land har stor underdekning av egenprodusert sjømat. Som produsent av et høyverdig produkt har norsk havbruksnæring ressurser til å bygge kompetanse og teknologi som i stadig større grad også bidrar til økt matproduksjon i andre deler av verden. Avslutningvis vil eg bare poengtere at sjømatnæringa e ei viktig for distriktigan, og bidrar te mange tusen arbeidsplassa. La oss no sei som Bellona og mange flere har tatt til ordet for;  Fremtida ligg i havet! Takk for meg!