Meny
Bli medlem

Innsats for å redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler

Sist endret: 27.09.2020
Landbruks- og matdepartementet har fordelt 10 mill til redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. - Vi må fortsette innsatsen for å redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler og redusere risikoen ved bruk av slike midler, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

 

Landbruks- og matdepartementet har fordelt 10 millioner kroner til prosjekter og tiltak for 2013 som skal bidra til å nå målene i Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2010-2014).

Handlingsplanen viderefører målene om å redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler i norsk landbruk, og redusere risikoen for helse og miljø ved bruk av slike midler. Det satses spesielt på å øke kunnskapsnivået om rett bruk av plantevernmidler og alternativer til kjemisk bekjempelse av skadegjørere.

- Vi må fortsette innsatsen for å redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler og redusere risikoen ved bruk av slike midler, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

- Vi har mottatt mange gode søknader og totalt søknadsbeløp var vesentlig høyere enn tilgjengelig ramme for fordeling. De fleste prosjektene og tiltakene som får midler i 2013 er flerårige prosjekter som videreføres fra 2012. I tillegg er det bevilget midler til seks nye prosjekter, sier Vedum.

En arbeidsgruppe med representanter fra Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet står for den løpende oppfølgingen av handlingsplanen. Landbruks- og matdepartementet har lagt gruppens forslag til grunn for fordeling av midlene til gjennomføring av prosjekter og tiltak i 2013.

Oppfølging av Handlinsgplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler fordeling av midler 2013

Tiltak/prosjekt

mill. kroner

Rådgivning innen biologisk plantevern/integrert plantevern i veksthuskulturer (Norsk landbruksrådgiving)

0.4

Kompetanseoppbygging innen integrert plantevern i fôrvekster (Norsk landbruksrådgiving)

0.2

Plantevernguiden og plantevernleksikonet (Bioforsk)

0.3

Videreutvikling av varsling innen planteskadegjørere (Bioforsk)

0.85

Integrerte tiltak - betydning for sykdomsutvikling i hvete (Bioforsk)

0.6

Redusert risiko for utvikling av plantevernmiddelresistens (Bioforsk)

0.8

Kartlegge fordeler og ulemper ved redusert jordarbeiding (Bioforsk)

0.6

Finne alternativer til kjemisk bekjemping - fysiske hindre (Bioforsk)

0.3

Plantevernmidlers nedbrytning, utvasking og persistens under norske forhold (Bioforsk)

0.7

Fugle – og pattedyrscenarier til bruk ved godkjenning av plantevernmidler (Mattilsynet)

0.4

Norske scenarier (Mattilsynet)

0.2

Utprøving av midler for bruk i integrerte plantevernsystemer (Norsk landbruksrådgiving og Bioforsk)

1.5

Fremme bruken av nytteorganismer i biologisk bekjempelse av planteskadegjørere (Bioforsk)

0.9

Økt kunnskap om opptak og translokering av plantevernmidler i kulturplanter, vurdering av eksponering bier (Mattilsynet)

0.5

Redusert bruk av insektmidler i bekjemping av glansbille i vårraps (Norsk landbruksrådgiving)

0.2

Eksponering og toksisitet av blandinger av plantevernmidler i miljøet under norske forhold (Mattilsynet)

0.3

Brukerundersøkelse veksthus (Mattilsynet)

0.6

Kartlegge helseskader fra plantevernmidler (Mattilsynet)

0.1

Hvordan utnytte hvetesorters resistens i praksis (Bioforsk)

0.4

Plantevernplaner for økologisk produksjon(Bioforsk)

0.150

SUM

10