Meny
Bli medlem

? Jernbanegrep virker som en ideologisk kjepphest ? løser ingenting

Sist endret: 27.09.2020
? Denne regjeringen møter så å si alle utfordringer med privatisering og konkurranseutsetting; omorganiseringer styrt av ideologi. Erfaringer fra andre land gjør meg skeptisk til klokskapen i modellen slik Aftenposten beskriver den, sier Anne Beate Tvinnereim, nestleder i Sp.

Aftenposten melder om drastisk omlegging av jernbanen – Senterpartiet er kritisk:


Jernbanegrep virker som en ideologisk kjepphest – løser ingenting

– Denne regjeringen møter så å si alle utfordringer med privatisering og konkurranseutsetting; omorganiseringer styrt av ideologi. Erfaringer fra andre land gjør meg skeptisk til klokskapen i modellen slik Aftenposten beskriver den, sier Anne Beate Tvinnereim, nestleder i Sp. – Norsk jernbane egner seg dårlig for konkurranseutsetting. Det som skisseres vil neppe gi togpendlerne et bedre tilbud, sier Tvinnereim.

Ifølge Aftenposten foreslår at Jernbaneverket blir et «trafikkdirektorat» med ansvar for anbudene i persontrafikken, ruteplaner, offentlig kjøp av transporttjenester og langtidsplanlegging. Andre oppgaver skal visstnok legges til en forvaltningsbedrift – og drift og vedlikehold skal ut på anbud.

– Det norske jernbanesystemet er preget av store faste kostnader, noe som gjør at virksomhet først blir lønnsom når man får store volumer. Da blir det ulogisk å stykke den opp i mindre deler og la disse konkurrere med hverandre. Jeg vil karakterisere jernbanen som et «naturlig monopol», sier Tvinnereim.

– Senterpartiet ønsker primært å slå sammen NSB, Flytoget og Jernbaneverket for å bedre kapasitetsutnyttelsen, utnyttelse av synergier og kostnadseffektivisering. Det er jo det stikk motsatte av hva regjeringen nå foreslår. Nå vil vi få mange selskaper som konkurrerer om skinnekapasiteten, spesielt i Oslo-området. Jeg frykter kort og godt mer kaos. Her blir det vanskeligere å samordne, og det er sterkere samordning vi trenger, slik som man har gjort tunge «jernbaneland» som Tyskland, Sveits og Frankrike.

– Det er også velkjent at lønnsomheten på ulike strekninger varierer mye. De selskapene som regjeringen nå inviterer inn til å drive jernbane i Norge, vil selvfølgelig være mest interessert i de mest lønnsomme – og minst interessert i de andre. Men disse andre strekningene kan ha stor strategisk betydning i samferdselspolitikken, siden de er med på å sikre at det finnes et godt togtilbud i hele landet.

Tvinnereim viser videre til negative erfaringer fra Sverige og England med modeller som ligner på den regjeringen nå foreslår. 

– Pendlerforeningene i Storbritannia er veldig misfornøyde med at reiseutgiftene er de høyeste i Europa, og at de stiger mer enn den generelle prisstigningen. Dette regjeringen nå foreslår virker altså ikke til å være god medisin, selv om det tilbys på «blå resept», avslutter Sp-nestlederen.

– I Sverige har man satt ut mer vedlikehold på anbud. Dette har vist seg å være betenkelig når det gjelder sikkerhet. Jeg har merket meg at Jernbaneforbundet viser til at man i Sverige har hatt fire ulykker i Stockholmsområdet som de ansatte mener skyldes at flere selskaper har oppdrag med vedlikeholde ulike deler av infrastrukturen. Passasjerene er også misfornøyd med de mange forsinkelsene som forekommer, og liker ikke at hvert selskap har sitt eget billettsystem.