Meny
Bli medlem

Jernbanesatsing på skinner som monner!

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Raskere og flere tog, gir flere mulighet for å bo i Vestfold og jobbe lenger unna! Flere mennesker og mer gods må over på jernbane. Både med tanke på klima, miljø og samfunnsøkonomi er kollektivtransport best. Nå gjør vi noe med det, sier Kathrine Kleveland, Senterpartiets førstekandidat i Vestfold. Byggeaktiviteten for vei- og jernbanesektoren har aldri vært høyere. Investeringene på jernbane er tredoblet med rødgrønn regjering. Antallet kilometer dobbeltspor har økt med 40 prosent. Over 90 prosent av persontogene er nå i rute.

Utbygging av Inter City-strekningene vil gi et vesentlig bedre og raskere tog:
Mellom Oslo og Tønsberg blir reisetiden en time eller mindre! Flere og flere av oss kan bo i Vestfold å jobbe i f.eks Oslo.

Innen utgangen av 2024 blir reisetiden mellom Oslo og Skien redusert med ca en halvtime.
Ved full utbygging kommer reisetidsgevinstene mellom Oslo og Skien til å bli 35 - 50 minutter. Reisetidsgevinstene tar utgangspunkt i at InterCity-togene stopper ved alle stasjoner.
 

  • Jernbaneinvesteringer vil øke med 51% fra 2013
  • 360 millioner kroner settes årlig av for å bedre sikkerheten på jernbanenettet.

 

Senterpartiet er glad for at økt godstrafikk på jernbane skal sikres ved økt driftsstabilitet, bedre punktlighet og regularitet.

Klima prioriteres

Flere må kjøre kollektivt eller sykle og gå. Jernbaneinvesteringene gir en årlig reduksjon i utslipp i vegtrafikken på omlag 100 000 tonn CO2-ekvivlaenter i året fra slutten av planperioden.

 

Det er lagt opp til kraftig økning i sykkelveger. Om sykkeltrafikken økes med 4 - 8 %, gir det årlig utslippsgevinst på mellom 70 000 og 90 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Regjeringens mål er at veksten i storbyområdene tas med kollektivtrafikk, sykling og gange.