Meny
Bli medlem

Jernbaneverkets største oppdrag

Sist endret: 27.09.2020
- Oppgaven med å utarbeide en utbyggingsstrategi for InterCity-strekningene, er det største oppdraget som Samferdsels-departementet (drøyt 70 mrd fram til 2026) noen gang har gitt til Jernbaneverket, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- For å utvikle togtilbudene på InterCity-strekningene i tråd med regjeringens prioriteringer, kreves det investeringer i jernbaneinfrastrukturen på drøyt 70 milliarder kroner fram til 2026. Oppgaven med å utarbeide en utbyggingsstrategi for de tre jernbanestrekningene, er derfor det største oppdraget som Samferdselsdepartementet noen gang har gitt til Jernbaneverket, sier samferdselsminister Marit Arnstad.


Utbyggingsstrategien skal følge regjeringens plan for de tre InterCity-strekningene i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Første sentrale milepæl her er ferdigstilling av sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Hamar og Seut/Fredrikstad innen utgangen av 2024. Dette vil gi betydelige forbedringer i togtilbudet, som reisetidsreduksjoner for alle IC-reisende, mulighet til å tilby flere avganger enn i dag til de nevnte byene og en forbedring av driftsstabiliteten på de tre strekningene.

Det legges opp til nye tilbudsforbedringer innen utgangen av 2026, med halvtimesavganger til/fra Skien og Sarpsborg, og økt godskapasitet på Dovre- og Østfoldbanen. For den videre utviklingen legger regjeringen i utgangspunktet til grunn at videre planlegging av InterCity-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i 2030.

Samferdselsdepartementet har lagt følgende hovedprinsipper til grunn for utbyggingsstrategien:

  • Det skal bygges ”innenfra og ut”. En slik tilnærming vil gi tilbudsforbedringer til flest mulig reisende, samtidig som reisetidsreduksjonene kommer flest mulig av passasjerene til gode.
  • Strekninger med høyest nytte skal ferdigstilles først. Samtidig skal hensynet til effektiv planlegging og kostnadseffektiv utbygging ivaretas.
  • Samhandling med andre store infrastrukturtiltak, som for eksempel store vegprosjekter, der det er naturlig.

Jernbaneverket skal også legge vekt på andre hensyn i strategien. Blant annet skal etaten fokusere på i hvilken grad lokale planer for by- og tettstedsutvikling bygger opp under miljøvennlige transportløsninger - slik som fortetting av boliger og arbeidsplasser, og tilrettelegging for annen kollektivtransport, sykling og gange.     

Jernbaneverket skal vurdere om det er hensiktsmessig at utbyggingen skjer med utgangspunkt i en ordinær planprosess, eller om det bør legges mer vekt på sterkere statlig styring – enten for hele utbyggingen eller for delstrekninger.  Jernbaneverket skal videre involvere togselskaper og andre interessenter i utformingen av strategien.

Utbyggingsstrategien fra Jernbaneverket skal inneholde:

  • en samlet framdriftsplan for utbyggingen og planleggingen av IC-strekningene, med sentrale milepæler og angivelse av beslutningstidspunkter og tilhørende beslutningsgrunnlag for henholdsvis Samferdselsdepartementet og Stortinget.
  • Jernbaneverkets forslag til hensiktsmessig inndeling av prosjekter/strekninger som skal utvikles, sammenhengen mellom dem, i hvilken rekkefølge de bør bygges ut og i hvilket tempo.
  • en vurdering og beskrivelse av hensiktsmessig prosjektorganisering for IC-utbyggingen generelt, inkludert den nye ordningen med særskilt prioriterte prosjekter, og hvordan dette skal styres internt i Jernbaneverket.
  • en investeringsprofil som viser hvilken bevilgning som kreves det enkelte år for å kunne følge utbyggingsstrategien - gitt plangrunnlaget som foreligger.

Utbyggingsstrategien skal legges fram for Stortinget i forslaget til statsbudsjett for 2015. Samferdselsdepartementet ber derfor Jernbaneverket om å levere forslag til utbyggingsstrategi innen samme frist som for grunnlagsmaterialet for statsbudsjettet 2015.

For flere opplysninger – se: