Meny
Bli medlem

Jon Mælandsmo med interpellasjon til Notodden kommunestyre 12. mars om skulestruktur

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
I 2014 blei det gjort store endringar i skolestrukturen i Notodden kommune, og vedtak om enda fleire som er oppe til drøfting og eventuelle vedtak i år. I den sammenheng stiller ein seg spørsmål som det er viktig å få sett søkelys på. Jon Mælandsmo vil stille 6 spørsmål til ordføraren i kommunestyret 12. mars om arbeidet med kommunestrukturen.

 

  1. Synes ordføraren det blei gjort eit godt nok forarbeid i forhold til foreldre og elevar før dei vedtaka blei fatta. Viser til utgreiing frå HiT som blei lagt fram for kommunestyre 3. mars 2015

  2. Kor mykje har ein spart på den endra skolestrukturen i Heddal?

  3. Kor mykje er investert ved Rygi barneskole for midlertidig drift av Heddal barneskole i 2-3 år? Blir det gjort ei evaluering av korleis Heddal barneskole fungerer, og der lærarar, foreldre og andre involverte får uttale seg, og kan denne evalueringa leggas fram før høringsrunden med ny skolestrukturer over?

  4. Kva vil investeriongskostnadenpå Sætre bli viss Tinnesmoen fortsatt skal vera eigen barneskole?

  5. Vil ordføraren sørge for at det blir gjort ei grundig høringog samarbeid med alle involverte partar før endeleg vedtak nå blir gjort i endra skolestruktur?Jmf.utgreiing frå HiT

  6. På Sætre ligg barneskolen og ungdomsskolen vegg i vegg. Der bør ein vurdere 1:10 skole.

Jon Mælandsmo, Senterpartiet