Meny
Bli medlem

Kaldt gufs fra Høyre

Sist endret: 27.09.2020
? Høyres helsepolitiske talsperson på Stortinget forsvarer systemet og ikke pasientene i sitt innlegg i Vårt land 26.mars om Samhandlingsreformen. Høyres helsetalsperson ser bakover i tid , er opptatt av å plassere skyld og tar ikke ansvar. Samhandlingsreformen var og er en viktig helsesreform. Mye har gått i rett retning siden 2012, sier Kjersti Toppe.

Den medisinskfaglige kompetansen i kommunene er styrket og flere er mottakere av korttidsplasser og hjemmebaserte tjenester. Det har vært et løft i utbygging av frisklivssentraler og døgntilbud for øyeblikkelig hjelp er etablert i mange kommuner. Men andre sider gir grunn til bekymring. Det gjelder tilbudet til utskrivningsklare pasienter og samhandlingen mellom kommune og sykehus.
 
Trøens innlegg er et kaldt forsvar av sykehusenes harde utskrivingspraksis, og en bagatellisering av den påviste dårlige samhandlingen mellom sykehus og kommuner som går ut over eldre pasienter spesielt. Pasient- og brukerombudene har ropt varsku om dette.  Helsedirektør Guldvog er også bekymret.  1 av 4 sykepleiere i kommunene mener at samarbeidet med sykehusene er blitt vanskeligere. Norsk eldreomsorg er til og med beskyldt for å bryte menneskerettigheter. Men hva reagerer Høyres helsepolitiske talsperson på? Jo – på at Senterpartiet tar dette opp. Selvsagt gjør vi det. Som folkevalgt politiker burde Trøen være ærlig nok til ta opp saken, men opptrer i stedet som blind forsvarer av regjeringens skrivebordspolitikk.  
 
Da samhandlingsreformen ble innført, ble det også innført nye økonomiske ordninger. Kommunal medfinansiering av sykehusopphold og betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter ble etablert for å se om dette kunne understøtte bedre pasientflyt og økt samhandling. Hele tiden lå det til grunn at reformen måtte evalueres underveis, nettopp for å justere feil og mangler. Nå har vi fått svaret. Samhandlingsstatistikken viser at liggetiden er kraftig redusert, antall utskrivningsklare pasienter er blitt firedoblet, antall reinnleggelser er økt med 7000 per år og eldre, syke mennesker blir dessverre transportert mellom institusjoner i en kamp om hvem som skal betale døgnprisen. Da vil Senterpartiet endre kurs. Vi vil pålegge sykehusene å endre sin nye, harde utskrivningspraksis. Vi vil fjerne betalingsplikten. Vi mener at samhandlingsreformen er til for pasientene. Så kan Høyre og Trøen forsvare systemet.