Meny
Bli medlem

Kan dette virkelig kalles en nærpolitireform?

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Senterpartiet vil fortsette å kjempe for et synlig politi som er nær folk og som har god kontakt med innbyggerne.

 

 

Kjemp for nærpolitiet i Vestfold

Kathrine Kleveland, 1.kandidat til Stortingslista og  fylkesleder i Vestfold Senterparti

 

Den såkalte nærpolitireformen skal de kommende månedene inn i sin mest kritiske fase med nedlegging av mange lensmannskontor og politistasjoner. Stortingsflertallet la til rette for en massiv nedlegging, men satte likevel en nedre grense på 210 gjenværende tjenestesteder. Forslagene fra politimestrene viser at det vil bli igjen ca. 180 tjenestesteder hvis forslagene blir vedtatt. Av disse er anslagsvis 119 lensmannskontor, noe som vil innebære å legge ned nesten 60 prosent av de lensmannskontorene vi har i dag.

I Vestfold er Sande lensmannskontor og Svelvik lensmannskontor under Søndre Buskerud politidistrikt, men begge foreslås nedlagt. I Vestfold poltidistrikt er Indre Vestfold lensmannskontor i Re og politistasjonen i Holmestrand foreslått lagt ned. Når det gjelder Holmestrand politistasjon, står det i Politimesterens forslag til effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder som er ute på høring : "Dette er under tvil da kommunen blir dobbelt sa? stor med befolkning, straffesaker og alarm/PRI 1 oppgaver i PO fra 2019."

Lensmannskontoret Politistasjonene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten er foreslått beholdt og skal ivareta sikkerheten i hele Vestfold. Kan dette virkelig kalles en nærpolitireform?

Senterpartiet vil fortsette å kjempe for et synlig politi som er nær folk og som har god kontakt med innbyggerne. God lokalkunnskap gir mulighet for forebyggende arbeid og avverging av kriminalitet, noe som er en forutsetning for trygge og gode lokalsamfunn. Politiet i Norge har heldigvis høy tillit i befolkningen. Dette må vi ta vare på ved å sørge for et synlig og tilstedeværende politi.

Senterpartiet har hele tiden advart mot den nedbyggingen av nærpolitiet som politireformen innebærer. Det er en fallitterklæring at arbeidsgruppene og politimestrene ikke har vært mer opptatt av å beholde og styrke lensmannskontorene. Det burde ikke være et mål i seg selv å komme ned på et lavest mulig antall tjenestesteder.

Forslagene er resultatet av klare sentraliseringskrav fra regjeringens side, i tillegg til at det ikke har vært koordinerte prosesser mellom politidistriktene. Senterpartiet mener at til og med den nedre grensen på 210 gjenværende tjenestesteder er satt altfor lavt. Høringsfristen for kommunene er allerede 1. desember, og politimesteren sender sitt forslag til Politidirektoratet 15. desember.

Det er nå vi må kjempe for nærpolitiet om vi ikke ønsker det nedlagt!

 

 

 

Innlegget har foreløpig stått på trykk i Gjengangeren og Østlands-Posten