Meny
Bli medlem

Kari-Anne Nordbø ny leiar i Telemark Senterkvinner

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Under årsmøtet i Telemark Senterkvinner fredag 28. februar blei Kari-Anne Nordbø, Nissedal valt til ny leiar i Telemark Senterkvinner. Med seg i styret har ho: Nestleder; Elin Nordbø, Siljan, styremedlemmer: Anja Hjelseth, Nome, Torunn Hovde Kaasa, Hjartdal, Mona Seltveit, Tokke.

Valga på årsmøtet gav følgjande resultat:

 

Leiar: Kari-Anne Nordbø, Nissedal

Nestleiar: Elin Nordbø, Siljan (ikkje på valg)

Styremedlemmer:

Anja Hjelseth, Nome (ikkje på valg)

Torunn Hovde Kaasa, Hjartdal (ikkje på valg)

Mona Seltveit, Tokke (på valg- attalt for 2 år)

 

Varamedlemmer til styret:

 

1. Vara Anne Særsland, Hjartdal

2. Vara Liv Irene Mandt Lindvik , Nissedal

3. Torill Knutson, Sauherad

 

Resolusjoner:

 

Nr 1

Et enklere og nærmere NAV!

 

Telemark Senterkvinner er opptatt av hvordan Staten møter enkeltmennesket. Folk skal oppleve staten som en medspiller, ikke minst i sårbare faser av livet når de trenger det som mest. Det å redusere unødig byråkrati, forenkle offentlig språkbruk og skjemaer og sørge for at enkeltpersoner blir sett og møtt på en god måte i kontakten med det offentlige er viktig. De fleste mennesker kommer i kontakt med NAV-systemet i løpet av livet.

 

Regjeringen vil snart sette ned et ekspertutvalg som vil se på hvordan NAV skal gjøres bedre. Arbeidsministeren har allerede varslet at færre kontorer skal være en del av oppskriften. Det er feil ende å begynne i. Nav-kontor i hver kommune bør være bunnplanken i NAV-system, en bunnplanke som må gjøres med solid. Framfor å kutte antall NAV-kontor må det overføres mer makt og beslutningskompetanse til NAVs lokalkontorer, slik at brukerne får avklare saker hos sine lokale saksbehandlere.


Telemark Senterkvinner vil:

 • beholde NAV-kontorer i hver kommune.
 • evaluere NAV-reformen med målsetting om å desentralisere kompetanse og tjenester.
 • forenkle skjemaer og regelverk både i form, språk og innhold, slik at folk får kortere vei til riktig hjelp.
 • prioritere arbeidet med et mer selvbetjent og papirløst NAV på nett, noe som også vil bidra til å redusere saksbehandlingstiden.
 • jobbe for smidigere overganger mellom ordninger, der behovet for inntektssikring og det å motivere folk til å være i arbeid kombineres.
 • sørge for at staten tar ansvar for saksbehandlingsfeil som staten selv begår.
 • kreve at alle som er i kontakt med NAV skal få navn og kontaktinformasjon til sin saksbehandler, både på lokalkontor og hos NAV Forvaltning.
 • at det  må være mulig å komme fram på telefon
 • at tiden man kan få etterbetalt en ytelse man har hatt krav på utvides fra 3 til 6 måneder fra søknadstidspunktet.

 

 

 

Tillegg NAV-resolusjon:

- det må vere mulig å komme fram på telefon

 

Nr 2

 

 

Tryggleik – der folk bur!

 

Det er eit offentleg ansvar å gje alle eit likeverdig tilbod av helsetenester uavhengig av diagnose, bustad eller personleg økonomi. Politisk styring av sjukehustenestene er avgjerande for å sikre eit trygt tilbod i heile landet. Forankring av sjukehuspolitikken i Stortinget, tydeleggjering av regjeringa sitt ansvar og styrking av den lokale, politiske innflytelsen er vesentleg for å skape openheit, debatt, aksept og demokratisk forankring av dei avgjersler som blir gjort og dei helsetenestene som blir tilbydd. Det sterkaste argumentet for statleg eigarskap av sjukehusa var å sjå investeringar og funksjonsfordelingar i ein heilskapleg, nasjonal samanheng. Når sjukehuset Telemark på eigahand setter igong ein omfattande utviklingsplan med innslag av omlegging, nedlegging og vesentlege endringar i sjukehusstrukturen, svekkes den politiske styringa av sjukehusa.

 

Utviklingsplanen som styret i sjukehuset i Telemark har foreslått bidrar til mindre tryggleik for innbyggjarane i Telemark. Større avstander til næraste sjukehus gjer det ikkje meir attraktivt å busette seg i heile fylke. Telemark Senterkvinner meiner difor at utviklingsplanen må endrast, eller aller helst utsetjast til Stortinget har behandla ein nasjonal helse- og sjukehusplan.

 

Telemark Senterkvinner ynskjer:

 • At vesentlege endringer i sjukehusstruktur og sjukehusoppgåver – spesielt endringar i eksisterande føde- og akuttberedskap – blir avgjort i Stortinget i nasjonal helse- og sjukehusplan.
 • Å utvikle helsetilbodet i hele Telemark. Helsetilbodet skal vere tilpassa innbyggjaranes behov for tryggleik og tilgjenge.

 

Sjukehus oversendt reskom

 

Nr 3 Voldtekt

Voldtekt handler ikke om skjørtelengder og sminke!

Telemark Senterkvinner mener kampen mot vold og voldtekt i nære relasjoner må intensiveres, og at tabuene rundt disse temaene må bort. Mye handler om å få løftet det forebyggende og holdningsskapende arbeidet, og å bevisstgjøre samfunnet på problemet.

Det er et alvorlig samfunnsproblem at mange utsettes for vold og voldtekt i nære relasjoner. En ny landsomfattende studie om vold og overgrep viser at 1 av 10 kvinner har opplevd å bli voldtatt. 86 % av kvinnene som rapporterte voldtekt kjente gjerningspersonen. Halvparten av de som opplever å bli voldtatt er under 18 år. Dette viser at voldtekt først og fremst handler om holdninger og mangel på respekt. Det handler ikke om kvinners skjørtelengder, utringninger eller sminke.

Voldtekt og seksuelle overgrep er fortsatt forbundet med skam, spesielt i nære relasjoner. Nesten halvparten forteller at det skjer før de fyller 18. Når overgrep skjer i så ung alder er det mange som er så unge at det kanskje ikke forstår at det som skjedde var galt, eller at det ikke var deres feil. Det understreker behovet for å få løftet dette som tema i skolen.

Telemark Senterkvinner mener:

 • det må sørges for mer og bedre seksualundervisning fra barnehagen og opp gjennom hele utdanningsløpet. Det må settes fokus på grensesetting, gjensidig respekt og sunne holdninger til egen og andres kropp. Det er viktig at det jobbes med kvaliteten på seksualundervisningen.
 • det må være tilstrekkelig med helsesøsterressurser i hele skoleløpet.

 

 

Tillegg: at alle elevar og studentar skal ha tilgang til " helsestasjon for ungdom"

 

 Nr 4

 

Distrikta blør med blå-blå regjering.

I statsbudsjettet for 2014 fjerna Regjeringa 430 mill. kroner til regional utvikling. Mange innovasjons- og utviklingsprosjekter over heile landet er skadelidande, og det er liten tvil om at dette er distriktsfiendtleg politikk.

Telemark Senterkvinner beklagar at lokalt plan- og utviklingsarbeid får meir uforutsigbare rammer. Vi er bekymra for konsekvensane og er sterkt ueinige i Regjeringa si prioritering. Telemark Senterkvinner meiner dette gjev eit tydeleg signal frå blå-blå regjering om å satse mindre på arbeidsplassar og bulyst i distrikta. Den nasjonale bulystordninga, som den raudgrøne regjeringa hadde foreslått vidareført i 2014, fjerna og den nye Regjeringa med eit pennestrøk.

For Telemark sin del betyr det 15 millionar mindre til utviklingstiltak i 2014. Det blir hardare prioritering og vesentleg reduksjon i fylkeskommunal andel i aktuelle prosjekt. På landsplan mistar i tillegg  Innovasjon Norge og SIVA over 600 millionar i viktige utviklingsmidler for gründerar og bedrifter, noko som vil redusere sjansane for å nytte seg av desse virkemidlane i Telemark.

 

Dei regionale utviklingsmidlane har vore spesielt viktig for utviklinga av kvinnearbeidsplassar. Satsinga på kvinner gjennom Kvinnovasjon og Bulyst har gjeve resultat og mange gode prosjekt er sett igang takka vere dei regionale utviklingsmidlane. Distrikta blør med blå-blå regjering.