Meny
Bli medlem

Kathrine Kleveland ny leder i Vestfold Sp

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Kathrine Kleveland fra Holmestrand er valgt som ny leder i Vestfold Senterpartiet etter Hilde Hauge fra Tjøme, som frasa seg gjenvalg. Med seg i styret som nestledere har hun Jørgen Hvitstein, Andebu, og Ingun Bogstad Tvedten, Larvik.

Styremedlemmer er Gunn Hesby, Tønsberg, Thorvald Hillestad, Re, og Håkon Fæste, Holmestrand. Som fast møtende vararepresentant finner vi Hans Skjelland, Andebu.

I styret møter også gruppeleder Øyvind Hunskaar, Larvik, leder av Senterkvinnene, Gunhild Kaupang, Sande, og leder av Senterungdom-men, Lise-Marie Sommerstad, Andebu.

Som utsendinger til det ekstraordinære landsmøtet på Lillestrøm i april ble valgt: Kathrine Kleveland, Holmestrand, Lise-Marie Sommerstad, Andebu, Gunhild Kaupang, Sande, Øyvind Hunskaar, Larvik, Jørgen Hvitstein, Andebu, Ingun Bogstad Tvedten, Larvik, Thorvald Hillestad, Re, Hilde Hauge, Tjøme, Olav Nordheim, Larvik, Guro Huneide Hetland, Horten, Lise B. Firing, Re og Torhild Utklev, Larvik. Arne Limkjær, Nøtterøy, møter som observatør.

 

Fylkesårsmøtet vedtok disse resolusjonene:

Fortsatt ja til nærpoliti

Vestfold Senterparti mener at en av de viktigste samfunnsoppgavene til politiet er å skape trygge lokalsamfunn og forebygge kriminalitet. Dette gjøres best ved tilstedeværelse og samarbeid med andre i nærmiljøet. Politiet må opprettholde sitt sivile preg og de fleste av sine sivile oppgaver.

Politianalysen, NOU 2013:9, anbefaler at antall politidistrikter reduseres og antall tjenestesteder skal kuttes med 150. Mer patruljering, beredskap, sterkere ledelse og økt fokus på kjerneoppgavene skal være framtida mener politianalyseutvalget.

Vestfold Senterparti hilser endringer i politiet velkommen, men vi tror likevel ikke at en sterk sentralisering av etaten fører til noe bedre politi. Kriminaliteten kjenner ingen grenser.

Vestfold Senterparti ønsker å beholde nærpolitiet og at politidistriktene fortrinnsvis skal følge fylkesgrensene.

Organiseringen av politiet må sikre at det finnes et nærpoliti med lokal forankring og tilstedeværelse som har tilstrekkelig ressurser til å håndtere hendelser og drive med forebyggende aktivitet også i alle nærmiljøer.

---------------------------------------------------------------------

Reservasjonsrett for fastleger

Årsmøtet i Vestfold Senterparti sier nei til reservasjonsretten for fastleger.  Årsmøtet mener at reservasjonsretten må avgjøres av Stortinget.

I denne saken er det to hensyn som må balanseres mot hverandre; hensynet til pasientenes lovmessige rettigheter og hensynet til fastlegens egen samvittighet, tro og livssyn.

Senterpartiet kan forstå at situasjonen kan være krevende for den enkelte lege, men partiet er helt klart på at det er pasientenes rettigheter som må komme først. Det er helt uaktuelt å endre dagens lovverk som svekke kvinners rettigheter i møte med helsevesenet.

Kommunen har plikt til å yte nødvendig helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven. Fastlegen har inngått avtale med kommunen og forplikter seg til å sørge for at alle pasienter får oppfylt sine rettigheter i henhold til dagens lovverk.

Høringsforslaget legger opp til at det er den enkelte kommune som skal avgjøre om fastlegen skal gis mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort så fremt alle forutsetninger er oppfylt. Årsmøtet i Vestfold Senterparti mener at denne typen saker må avgjøres av Stortinget.

-------------------------------------------------------------------

Beredskapslager for korn

 

Årsmøtet i Vestfold Senterparti ber regjeringen gjeninnføre beredskapslager for korn. Regjeringen må i tillegg stoppe salget av landets største kornsilo, Stavanger havnesilo.

Kornberedskap er en viktig del av samfunnssikkerheten. Klimaendringer, en stadig økende befolkning på verdensbasis sammen med  økt usikkerhet og uforutsigbarhet i det globale kornmarkedet tilsier at beredskapslagring av korn til både mat og kraftfôr må få større oppmerksomhet. 

Landets største kornlager i Stavanger er foreslått nedlagt. Dette anlegget står i dag for halve lagringskapasiteten vi har for korn. Anlegget er foreslått solgt for at området skal kunne utvikles til boliger. Legges dette anlegget ned, vil muligheten for å opprette beredskapslager for korn bli svært kostbart. Det kan ikke være slik at boliger med sjøutsikt er viktigere enn matvaresikkerhet.

Ved kornkrisen i 2008 så vi at store land stoppet salget av hvete til utlandet. Når været er unormalt og avlingene dårlige, er det naturlig at landene velger å prioritere egen befolkning. Verdens kornlagre minker og er nå på under 70 dagers forbruk. Selvforsyningsgraden i Norge er nå under 40 %.

Ja, Norge er et av verdens rikeste land, men det hjelper lite når produksjonen globalt går ned på grunn av klimaendringer, ulike kriser og konflikter.

Beredskap handler om å være forberedt på det vi ikke ønsker skal skje. Det er avgjørende viktig for det norske samfunnet at Stavanger havnesilo fortsatt kan være en viktig del av matvaresikkerheten i Norge.

Regjeringen må sikre at anlegget ikke selges.