Meny
Bli medlem

Kirkevalget 2015

Sist endret: 27.09.2020
Kirkevalget handler om folkekirkens framtid - om forvaltning, finansiering, medlemsregistre, trosopplæring, arbeidsgiveransvar, demokrati, åpenhet og mye annet, sier Anne Enger, 2. kandidat på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste i Borg

Kompleksiteten ved kirkens løsrivelse fra staten er undervurdert. Det må ta nødvendig tid.


Debatten har til nå vært dominert av ett tema: vigsel av likekjønnede par. Det er stor utålmodighet og sorg i kirken knyttet til dette spørsmålet. Det haster!


Åpen folkekirke ble dannet i fjor høst. De har en felles plattform med vigsel av likekjønnede par som sin kampsak. Det er altså et syn jeg støtter. Åpen folkekirke stiller liste i ni av elleve bispedømmer. Men tradisjonelt har det kun vært èn liste ved kirkevalg. Nominasjonskomiteen liste er utarbeidet ved demokratisk prosess der menighetsrådene er hørt. Det er tatt hensyn til geografi, alder og kjønn. Kompetanse, erfaring samt ulike syn i kirkelige spørsmål er sikret.


To lister bidrar til økt valgdeltagelse. Det problematiske ved årets kirkevalg er at de to listene er «asymmetriske». Nominasjonskomiteens liste dekker et mangfold av meninger. Åpen Folkekirke har fokus på en sak. Den første lista hadde frist 1. mars - den andre 1. mai. Kandidater kunne gå fra den første til den andre lista, uten å bli erstattet. Prinsippet om like vilkår for alle lister er en selvfølge i demokratiske valg. Som tidligere folkevalgt kjenner jeg også kraften i polarisert debatt; Vi er for - dere er imot. Men sånn er det faktisk ikke ved årets kirkevalg. Over halvparten på nominasjonskomiteens liste i Borg støtter kirkelig vigsel for likekjønnede par. Da er det rett og slett urimelig å bli fremstilt som motstander av dette!

Kirkemøtet har vedtatt en valgordning som skaper polarisering og usikkerhet. Både Åpen folkekirke og Levende folkekirke (de konservative) har klare talspersoner i media. Fravær av klare stemmer som tar ansvar fra Kirkens ledelse, er påfallende.  

Det er forventet rekordhøy valgdeltagelse. La meg nevne at det er mulig å gi personstemmer. Du kan kumulere inntil tre på lista du velger og gi tre slengere til kandidater fra den andre.

Den norske kirke er mer enn et trossamfunn. Kirken er også en viktig samfunnsinstitusjon som de fleste av oss har et eierskap til. Kirkens betydning som kulturbærer kan knapt overvurderes. Kirken er viktig samlingssted i glede og sorg - for trøst og håp. Kirken skal være relevant og nær i menneskenes liv. Alle skal møtes med åpenhet, kjærlighet og respekt. Vi trenger en åpen og inkluderende folkekirke i hele landet. En folkekirke som møter mennesker der de er og som de er. En mangfoldig folkekirke med plass til alle!