Meny
Bli medlem

Kjersti Toppe (Sp): - Ansvarsfraskrivelse fra Bent Høie om situasjonen i Sykehuset Telemark

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
I Stortingets spørretime onsdag spurte Kjersti Toppe Helse- og omsorgsminister Bent Høie om hva han vil foreta seg når det gjelder meldinger om kritiske arbeidsforhold ved Notodden sykehus. Han viste til systemer for meldinger og varslinger, Fylkesmann og tilsyn. Se hele ordvekslingen fra Stortingets spørretime under.

 

  • Det er ansvarsfraskrivelse fra statsråden, som vedtok utviklingsplanen for Sykehuset Telemark, å nå vise til Fylkesmann og tilsyn, sier nestlederen i Helse – og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp)

  • Da utviklingsplanen ble vedtatt og Rjukan og Kragerø sykehus ble lagt ned, mente Høie at den skulle sikre kvalitet og pasientsikkerhet i sykehuset Telemark. Jeg hadde forventet at han ordnet opp når det nå kommer meldinger som tyder på det motsatte, sier Toppe.

STORTINGETS SPØRRETIME 16.03.16 Spørsmål 5

Kjersti Toppe (Sp) [12:01:01]: «Norsk Sykepleierforbund har varslet fylkesmannen i Telemark om kritiske arbeidsforhold ved Notodden sykehus. Fylkeslegen ser alvorlig på saken og har startet undersøkelser. Arbeidstilsynet er varslet etter at ansatte har gått doble og triple vakter i lange perioder. Legene på Notodden har meldt en skriftlig bekymring til ledelsen om situasjonen. For snart ett år siden ble det meldt om liknende forhold ved sykehuset i Skien. Mener statsråden denne situasjonen er holdbar, og hva foretar statsråden seg i saken?»

Statsråd Bent Høie [12:01:36]: Jeg er kjent med at Norsk Sykepleierforbund har varslet Fylkesmannen i Telemark om arbeidsforholdene ved Notodden sykehus. Sykehuset Telemark sendte 8. mars en redegjørelse til Fylkesmannen om saken, som svar på forespørsel. Sykehuset Telemark redegjør der for de utfordringer som har oppstått etter at sengeposten ved Notodden sykehus ble en del av medisinsk klinikk tidlig i 2015. Blant annet er det utfordringer med å få på plass personell, og det er noe sykdom. Når det gjelder doble og triple vakter, har Sykehuset Telemark opplyst at det har vært ett tilfelle av trippel vakt og noen tilfeller av dobbel vakt på grunn av influensa. Det er helseforetaket som er ansvarlig for å ha forsvarlig organisering av arbeidet og tjenesten, og Fylkesmannen vurderer nå denne saken. Det er derfor ikke hensiktsmessig at jeg går nærmere inn i denne saken nå.

Kjersti Toppe (Sp) [12:02:31]: Dette er ikkje den einaste saka som har vore frå Sykehuset Telemark etter at statsråden godkjente utviklingsplanen for Sykehuset Telemark, som førte til at Rjukan sjukehus og Kragerø sjukehus vart nedlagde og pasientane vart flytta til nettopp Notodden og Skien. Difor er det interessant, meiner eg, om statsråden ser ekstra nøye på utviklingsplanen som han sjølv har godkjent, der pasientsikkerheit og kvalitet var noko av grunngivinga for at ein gjorde dei endringane. Difor er det alvorleg når Helsetilsynet no er inne i både Skien og Notodden, nettopp fordi ein lurar på om pasientsikkerheita er skadelidande. Eg vil be statsråden svara på om han meiner at utviklingsplanen vert følgd, der ein la til grunn å sikra kvaliteten?

Statsråd Bent Høie [12:03:37]: Jeg er ikke kjent med at utviklingsplanen ikke blir fulgt, men å vurdere om tjenestene og arbeidsmiljøet er forsvarlig er det virksomhetens ledelse som har ansvaret for. Hvis andre, bl.a. tillitsvalgte, mener det er forhold som ikke er tilstrekkelig ivaretatt, har en muligheten til bl.a. å varsle Fylkesmannen – som er gjort i dette tilfellet – og få Fylkesmannens vurdering av de forholdene.  Verken jeg eller representanten Toppe har kompetanse til å vurdere om tjenestene ved de enkelte sykehusene i Sykehuset Telemark helseforetak er forsvarlige eller ikke. Det må den lokale ledelsen gjøre, sammen med de ansatte. I den grad det er uenighet om det, har en Fylkesmannen som kontrollorgan.

Kjersti Toppe (Sp) [12:04:33]: Eg meiner det er veldig uakseptabelt når vi ser konturane av at vi har ei leiing ved sjukehuset som ikkje tar tilsette si varsling på alvor. Det står i Telemarksavisa den 3. mars 2016 at dei tillitsvalde i Norsk Sykepleierforbund måtte varsla Fylkesmannen etter at dei gjentekne gonger har varsla leiinga ved Sykehuset Telemark utan at situasjonen vert teken på alvor. Statsråden har rett i at verken eg eller statsråden kan gå inn og definera når det er svikt i pasientbehandlinga, men vi har ansvaret for at det er eit system der ute som tar dei tilsette på alvor, og som sørgjer for at pasientsikkerheita vert teke på alvor.

Statsråd Bent Høie [12:05:35]: Jeg er helt enig i at jeg har et ansvar for at vi har et system som tar pasientsikkerhet og kvalitet på alvor. Det har vi gjennom de etablerte systemene vi har, som er veldig tydelige på hvor ansvaret for forsvarligheten ligger hen, som er tydelig på hva som er de rette ordningene å bruke når det gjelder både melding og varsling, og når det gjelder de mulighetene som de ansatte har, hvis en opplever at en ikke blir tatt på tilstrekkelig alvor, til å involvere Fylkesmannen i dette arbeidet. Det ville være feil, tror jeg, hvis jeg eller representanten Toppe setter oss til doms over vurderingen i disse spørsmålene. Det kan jo være tilfeller der det er ulike vurderinger mellom ledelsen og de tillitsvalgte om et forhold. Da har vi heldigvis Fylkesmannen, som kan gå inn og vurdere sakene utenfra. Det tror jeg det er klokt at Fylkesmannen nå får gjøre, all den tid Fylkesmannen har sagt at en skal se på denne saken.

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2015-2016/160316/

 

For ytterligere spørsmål kontakt Kjersti Toppe: 40286286