Meny
Bli medlem

Kjersti Toppe: Styrk kultur for eldre!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Regjeringen vil avvikle ordningen "den kulturelle spaserstokken". Mange eldre mister da muligheten til å oppleve profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet i eget nærmiljø. Helseminister Høie, som lovpriste ordningen i Stortinget senest i mai i år, fjerner nå all støtte. Regjeringen vil i stedet bruke midler på kompetansebygging i eldreomsorgen. Sang og musikk skal integreres i omsorgs- og behandlingstilbudet på sykehjem, og ansatte helsearbeidere får ansvaret. Kunst- og kulturtilbud utover det, omtales av statsråden som "underholdning" som kommunene må sørge for selv. I Telemark bidro den kulturelle spaserstokken i 2013 til 1,1 millioner til kulturformål for eldre. Det førte til en rekke arrangement av høy kvalitet.

 

Den kulturelle spaserstokken har vært en viktig tilskuddsordning som de fleste kommuner har benyttet seg av. Slik har eldre fått anledning til å oppleve kunst- og kulturformidling på de arenaer de befinner seg på i hverdagen; på sykehjemmet, aldershjemmet, eldresenteret eller dagsenteret, på andre møteplasser i regi av frivillige organisasjoner eller åpne arrangement i eget lokalmiljø.

 

I Telemark bidro den kulturelle spaserstokken i 2013 til  1,1 millioner til kulturformål for eldre. Det førte til en rekke arrangement av høy kvalitet. De fleste organisert både for beboere på institusjon og for hjemmeboende eldre. Ser en på årsrapportene til de forskjellige kommunene har mange steder en imponerende liste.  Fra ulike Telemarks kommuner ble det i 2012 blant annet rapportert om RustFritt – en scenekunstfestival med, om og av eldre , gallerirunden med foto av Morten Krogh på sykehjem, sykehjemskonserter med barnekor, torader, viser, organist, St. Hansfest, opera,  høytlesing, honnørkino, seniorteater, filmquiz, lokalhistorisk bokmarked, tur til allsang på grensen også videre. Alt kan ikke nevnes her, men eksemplene viser noe av det mangfoldet av kulturopplevelser den kulturelle spaserstokken har bidratt til i Telemark og i resten av landet.

 

Stortinget har ved flere anledninger påpekt verdien av å bruke sang og musikk integrert i helse- og omsorgstjenestene. At regjeringens vil øke midlene til opplæring innen miljøbehandling, sang i pleien og til utvikling av andre tiltak for aktivitet og kultur i selve helse- og omsorgstjenestene, er derfor positivt. Problemet er at Regjeringen finansierer dette ved å legge ned den kulturelle spaserstokken.

 

Senterpartiet vil styrke den kulturelle grunnmuren. Alle må få mulighet til å delta i kulturlivet uavhengig av sosial bakgrunn, kjønn, geografisk bosted, etnisitet eller funksjonsevne. Eldre med nedsatt funksjonsevne må på samme måte som andre grupper i samfunnet, sikres deltakelse i det lokale kulturlivet.  Den kulturelle spaserstokken bidro til det. Derfor må den ikke avvikles. Senterpartiet vil under behandlingen av statsbudsjettet foreslå at midlene til den kulturelle spaserstokken blir gjeninført. Vi forventer at Venstre og Kristelig Folkeparti stiller krav til det samme i budsjettforhandlingene.