Meny
Bli medlem

- Kommunane er nøkkelen til god folkehelse

Sist endret: 27.09.2020
- Kommunane er heilt avgjerande i arbeidet med god folkehelse, for det er i kommunane folk lever sine liv, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

 

I dag la regjeringa fram stortingsmeldinga om folkehelsa ”God helse – felles ansvar”. Meldinga set fram tre mål for folkehelsearbeidet:

  • Noreg skal vere mellom dei tre landa i verda som har lengst levealder
  • Innbyggjarane skal oppleve fleire leveår med god helse og trivnad og reduserte sosiale helseforskjellar
  • Me skal skape eit samfunn som fremjar helse i heile befolkninga

- Skal me nå desse måla, krev det godt arbeid i kommunane landet rundt. Frå regjeringa si side vil me samarbeide tett med KS for å få det til. Me skal bidra til kompetanseheving i kommunane og at kommunane har kunnskap om helsetilstanden i sin kommune. Me er dessutan opptekne av at kommunane skal lære av kvarandre, seier Navarsete.

Gode helsetenester på helsestasjonar og skulen, vil gje godt grunnlag framover. Det same vil det å leggje grunnlag gjennom fysisk aktivitet i skulen.

Statsråden legg dessutan vekt på at samarbeid med frivillig sektor og næringslivet vil bidra positivt til folkehelsa.

- Og så handlar det om å gjere folk medvitne. Å vere i aktivitet 30 minuttar om dagen, gjev stor effekt på helsa. Me må gjere det enkelt for folk å ta seg tid til dei 30 minuttane om dagen. Betre gang- og sykkelvegar og trivelege nærmiljø å ferdast ute i, er nokre tiltak, seier Navarsete.

Les meir om stortingsmeldinga om folkehelsa på helse- og omsorgsdepartementet sine nettsider.