Meny

Kommune-Norge bør vurdere nei til nye bosettingsvedtak

Årsmøtet i Troms Senterparti krever at kommuner som bosetter enslig mindreårige flyktninger og asylsøkere ikke straffes av staten.

Flere kommuner som har bosatt enslig mindreårige flyktninger og asylsøkere blir trukket 20 % av statlige refusjoner for året 2013. For en kommune som eksempelvis Salangen innebærer dette at man taper 4 millioner kroner i 2013. Vedtak om endring kom på slutten av året ifbm Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Dersom dette vedtaket blir stående, både med tilbakevirkende kraft og som framtidig refusjonsmodell, bør ikke kommune-Norge fatte nye bosettingsvedtak.

Årsmøtet i Troms Senterparti forventer at Fylkesmann, Storting og regjering tar ansvar for den uakseptable situasjonen som har oppstått som konsekvens av Stortingets famøse vedtak.

Hvis kommunene skal fortsette å påta seg den nasjonale oppgaven med å bosette enslig mindreårige flyktninger og asylsøkere, må regjeringen snarest ta i mot KS sin oppfordring om å sette ned en arbeidsgruppe for å utarbeide en økonomisk modell som ikke straffer kommunene som gjør jobben.

Samtidig krever vi at kommunene som sålangt har påtatt seg oppgaven, får refundert sine utgifter fullt ut inntil ny ordning er på plass. Den ordningen som har vært gjeldende til nå, har bestått av en kommunal egenandel pr mnd pr enslig mindreårige flyktning eller asylsøker som har fått tiltak hjemlet i lov om barneverntjenester, og så har staten refundert det overskytende.

Dersom ordningen skal endres må det skje etter en prosess forankret i en kunnskapsbasert dialog mellom kommunene ved KS og staten ved regjeringa.