Meny
Bli medlem

Kommunene blir sittende igjen med ubetalt regning

Sist endret: 27.09.2020
- Det er beklagelig at regjeringen ikke i større grad legger til rette for å styrke bosettingen av flyktninger gjennom å rette opp underdekning i integreringstilskuddet og sterkere boligsatsing i kommunene, sier Heidi Greni.

- Det er beklagelig at regjeringen ikke i større grad legger til rette for å styrke bosettingen av flyktninger gjennom å rette opp underdekning i integreringstilskuddet og sterkere boligsatsing i kommunene. I stedet lar regjeringen kommunene betale regningen for økte asylkostnader ved å kutte i tilskuddet til vedlikeholdsetterslep og nye forslag til kutt i de distriktspolitiske virkemidlene, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson Heidi Greni, som sin første kommentar etter å ha vurdert regjeringens forslag til budsjettendringer som følge av økt antall asylankomster.

Regjeringen anslår at det ved starten av 2016 vil være om lag 10.000 flere i mottak og omsorgssentre, enn det som var lagt til grunn i det opprinnelige budsjettet. Satsene i integreringstilskuddet, som det offentlige beregningsutvalget sier er for lavt, foreslås ikke endret. Unntaket er enslige mindreårige hvor kommunene vil få et bosettingstillegg på 100.000 kroner i 2016. Blant inndekningsforslagene er å redusere bevilgningen til kommunal rehabilitering og vedlikehold fra 500 til 200 millioner kroner og ved å ta nye 50 millioner kroner fra tilskuddet til regional utvikling.

- Senterpartiet vil satse sterkere på å stimulere kommunene til å bosette flere flyktninger. Derfor vil vi øke integreringstilskuddet og satse på flere flyktningeboliger gjennom å øke tilskuddet til kommunale utleieboliger og Husbankens rammer. Regjeringen øker tilskuddet til utleieboliger noe, men ikke nok, og svekker Husbanken i stedet for å styrke den, sier Heidi Greni.

Regjeringens forslag om økt bosettingstilskudd til enslige mindreårige vil koste 61.9 millioner kroner. Dette har sin motpost i forslag om å kutte i avsetningen til kommunale barnevernstiltak for samme gruppen med 118 millioner kroner. Dette begrunnes med at bevilgningene er satt for høyt fordi kommunene i mindre grad bruker denne ordningen.

- Jeg har gjentatte ganger advart mot konsekvensene ved å kutte i tilskuddet til kommunale barnevernstiltak for denne gruppen. Den ble gjennomført i 2014 og resultatet av disse kuttene er at kommunene bosetter langt færre enslige mindreårige enn tidligere. Dette er en utsatt gruppe som vi nå ser blir sittende igjen på asylmottak i stedet for å gis god oppfølging i kommunene. Senterpartiet vil gå inn for å øke tilskuddssatsene for enslige mindreårige i sitt alternative budsjett, sier Heidi Greni.

Senterpartipolitikeren ser enkelte positive trekk i regjeringens forslag som kan gjøre det lettere for kommunene å yte den innsatsen for flyktninger som det er behov for. Vertskommunetilskuddet til kommuner med asylmottak økes med 20 prosent. Tilskuddet dekker utgifter kommunene har til helsehjelp, barnevern, tolk og administrasjon og har i følge KS  en underdekning på  hele 70 prosent. Heidi Greni er også  åpen for å diskutere nivået på dagpenger til beboere i mottakene som regjeringen vil redusere med 10 til 20 prosent.