Meny
Bli medlem

Kulturarven «står på vent» - Sundtoft tapte dragkampen

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
? Miljøvernministeren er statsbudsjettets taper på mange områder, sier Marit Arnstad, Senterpartiets medlem i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

 

- Dette merkes blant annet innenfor kulturminnefeltet, hvor regjeringen ser ut til å ha glemt at vi er inne i en periode hvor vi skulle øke innsatsen fram mot en viktig milepæl, 2020, sier Arnstad.

– Det ligger ikke inne noen skikkelig økning av tilskuddene til de private eierne, vi kan heller ikke se snurten av skatte- og avgiftsincentiver for de private eierne. Kulturminnefondet står i bunn og grunn «på stedet hvil». Alt dette gir i sum en kulturminnepolitikk uten nødvendig framdrift – det er uheldig.

– Jeg er også skuffet over at regjeringen ikke ser ut til å ta inn over seg de store vedlikeholdsutfordringene som knytter seg til to av våre store middelalderkirker i stein: Stavanger domkirke og domkirken i Bergen. Disse to kirkene trenger restaurering for 550 mill. kroner, og det er ingenting som tyder på at regjeringen ser at dette er kulturminner av nasjonal viktighet – som Nidarosdomen. Staten som kulturminneaktør har alt å tjene på å strekke ut en hånd til Bergen og Stavanger kommuner i denne saken, sier Marit Arnstad.

Arnstad åpner likevel med å gi regjeringen honnør fordi den kommer med økte midler til brannsikring i tette trehusmiljøer og stavkirker:

– Etter brannen i Lærdal ble det vel helt tydelig at viktige tette trehusmiljøer i byer og tettsteder er alt for dårlig sikret mot brann. Det er godt – men også ventet – at regjeringen ville følge opp denne saken. At brannsikringen av stavkirkene også får mer penger, er bra. Vi skal være oss bevisst at Norge her har et helt spesielt ansvar for en arkitekturskatt som er enestående i den internasjonale arkitekturhistorien.

– Men klima- og miljøministeren kan vanskelig dekke over at staten taper framdrift i arbeidet med å ta vare på kulturarven i dette budsjettet. Riksantikvaren og Kulturminnefondet får en liten økning (0,9 pst.), men dette står i kontrast til Høyre og Fremskrittspartiets satsingsvilje den gang partiene satt i opposisjon, sier Arnstad.

Marit Arnstad merker seg at regjeringen legger opp til kutt i tilskuddene til automatisk fredede og andre arkeologiske kulturminner, tilskudd til fredede kulturminner i privat eige og kulturmiljø og kulturlandskap, tilskudd til teknisk/industrielle kulturminner, tilskudd til verdiskapingsarbeid i kulturminnesektoren og tilskudd til verdensarven.

– I 2005 la regjeringen Bondevik II fram en plan for kulturminnepolitikken med 2020 som tidshorisont. Innen da skulle tapet av kulturminner halveres, fredede kulturminner skulle ha ordinært vedlikeholdsnivå og vi skulle ha en bedre representativitet i den fredede kulturarven.

– Den rødgrønne regjeringen tok viktige skritt for å trappe opp bevilgningene kraftig, men det er en erkjennelse av at det likevel skal holde hardt å komme i havn med 2020-målene. Her er Tine Sundtoft i ferd med å bygge seg opp en stor restanse – og det er veldig synd! – sier Marit Arnstad.