Meny

Kutt i sykehusbyråkratiet ? fjern de 4 regionale helseforetakene.

Sist endret: 16.03.2017
Senterpartiet vil oppløse den regionale foretaksmodellen. Helse Sør Øst, Helse Vest, Helse Midt Norge og Helse Nord er blitt byråkratiske og tungrodde mellomledd mellom pasienter, sykehusansatte og politikere.

Derfor går partiet inn for en modell hvor de 20 helseforetakene får utvidet styringsansvar innenfor rammen av nasjonal finansiering og prioriteringer i en nasjonal sykehusplan vedtatt av Stortinget.  Sykehusstyrene skal ha et flertall av medlemmer oppnevnt fra fylkestingene. 

 

Sykehusreformen som Stortinget vedtok med støtte fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet i 2001, skulle gi bedre ledelse, bedre budsjettstyring og bedre og likere behandling av pasienter uavhengig av bosted.  Slik ble det ikke. Dagens spesialisthelsetjeneste er preget av større avstand og mindre tillit mellom sykehusansatte og ledelse og pasienter og sykehus.  Det kan ikke fortsette slik.  Sykehusreformen må gjennomgås på nytt, sjøl om det blir et stort prestisjenederlag for de som presset reformen gjennom

 

Senterpartiet stod i 2001 sammen med KrF og SV om å avise sykehusreformen.  Det er nyttig å hente opp igjen merknadene fra Stortingets behandling av saken den gang.  Eksemplene nedenfor viser at motargumentene fra de tre partiene burde blitt hørt.  I dag er flere på Stortinget enige i følgende utsagn fra Senterpartiet, KrF og SV:

·         Modellen med statlige helseforetak fjerner muligheten til innsyn og deltakelse i beslutningsprosessene.

·         Disse medlemmer mener at problemene i sykehussektoren langt på vei kan løses ved å rette økt fokus mot sykehusene interne planlegging og organisering.  Det er godt dokumentert at det største potensialet for en bedre utnyttelse av ressursene ligger i en bedre intern organisering på sykehusene.

·         Disse medlemmer mener at sykehusreformen vil styrke de profesjonelle markedsøkonomiske miljøene innen helsevesenet på bekostning av brukerinteressene og omsorgs- og medisinfaglig innflytelse.  

·         Disse medlemmer tror de færreste helsearbeidere vil akseptere å betrakte en pasient som et produkt, slik et markedsorientert sykehusvesen i stor grad legger opp til.

 

Senterpartiet vil etablere en ny styringsmodell for sykehusene som er basert på rammefinansiering med styringskrav knyttet til ventetider, behandlingskapasitet, kvalitet og budsjettkontroll.  Helsedepartementet skal ivareta den nasjonale styringen av helseforetakene ut fra Stortingets prioriteringer.

 

Arbeiderpartiet står alene igjen som forsvarer av sykehusreformen fra 2001 og organiseringen gjennom fire regionale helseforetak.  Høyre og FrP har snudd siden Stortingets behandling den gang, men deres modeller for framtidig organisering har liten  støtte fra sykehusansatte og pasientorganisasjoner.  Der Erna og Siv vil ha private løsninger og stykkprisfinansiering, vil  sykehusansatte gjennom Helsetjenesteaksjonen ha offentlig eierskap og budsjettfinansiering.  Senterpartiets styringsmodell har derimot mye til felles med sykehusansattes forslag.