Meny
Bli medlem

Kvinnsland-utvalget ? fra vondt til verre

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg frykter nå at dersom rådene fra Kvinnsland-utvalget blir tatt på alvor av regjeringen, vil det gå fra vondt til verre for styring og demokratisk forankring av det særs viktige velferdstilbudet som spesialisthelsetjenesten er, sier Kjersti Toppe.

 

Kvinnsland-utvalget har overlevert sin utredning om organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe, mener utvalget ikke har gjort jobben sin. Hun mener de har ikke gjort en reell vurdering av å erstatte dagens modell, men bare kommet med noen forslag til småforbedringer, som i realiteten er forverringer. Toppe frykter nå at dersom rådene blir tatt på alvor av statsråd Høie og regjeringen, vil det gå fra vondt til verre for styring og demokratisk forankring av et særs viktig velferdstilbud.

- Utvalgets flertall vil videreføre de fire regionale helseforetakene, og gi dem mere makt i tillegg. Det vil være helt feil vei å gå. Jeg forstår at utvalget er delt. Å konsentrere makten på det regionale nivået med å ta styremakt fra helseforetakene, er et forslag som gjør at situasjonen på sykehusene går fra vondt til verre. Det er et helt malplassert råd å gi i en situasjon der sykehus-Norge roper etter mere lokale og mere demokratisk forankrede beslutninger, sier Toppe.

- Utvalget har heller ikke reelt vurdert  en ordning med færre helseforetak direkte underlagt departement. Det er oppsiktsvekkende. Derfor mener jeg at utvalget ikke har gjort jobben sin. Det er denne løsningen som er den mest innlysende ut fra den politiske bestillingen. Her har det sittet for mange venner av det regionale nivået i utvalget, sier Toppe, som er Senterpartiets helepolitiske talskvinne.

- At utvalget faktisk vil verne Helse Sør-Øst, et kjempestort  foretak som dekker sykehustjenester for halve Norges befolkningen, er også uforståelig. Å ta styreansvar for helseforetakene på sør-østlandet i tillegg, gjør forslaget nærmest absurd. Men siden mandatet til Høie var så snevert, er dette kanskje som forventet. Som Høie roper i skogen, får han svar. Utvalget skulle ikke utrede hvordan sykehussektoren skulle ledes mere demokratisk og ha bedre folkevalgt forankring. Utvalget skulle ikke utrede finansieringsmåten eller bestiller-utfører modellen. Da blir svaret deretter, sier Toppe.

Toppe minner regjeringen og Høie på sitt valgløfte om å fjerne foretaksmodellen, og at det begynner å haste.

- Regjeringen og statsråd Høie har levert på valgløftene om å privatisere og sentralisere norske sykehus. Men å endre styringsmåte er skjøvet ut i tid, og utvalgets rapport vil ikke kunne forsvare at Høie nå viker unna valgløftet om ny styring, sier Toppe, som peker på at utvalget har heller ikke sett på hvordan sykehuspolitikken forankres på nasjonalt nivå i Stortinget.

 

 

 

Senterpartiet ønsker som kjent å avvikle helseforetaksmodellen, her er mer informasjon om dette:

Senterpartiet vil avvikle helseforetaksmodellen og innføre folkevalgt styring av sykehusene ( jamfør Dok (.96 S ( 2014-2015), Innst.377 S ( 2014-2015). Vi mener at norske sykehus i dag ledes på en måte som ikke gir tillit i befolkningen. Helseforetaksloven fører til en ledelseskultur der viktige beslutninger blir avgjort av få personer. Senterpartiet vil styre sykehusene gjennom en forvaltningsmodell med folkevalgt styring både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Ved avvikling av foretaksmodellen mener Senterpartiet at suykehusene må videreføres med statlig eierskap. Ansvaret for drift og utvikling av spesialisthelsetjenesten desentraliseres til 20 sykehusstyrer tilsvarende dagens 20 helseforetak. Disse skal styre innenfor rammene gitt av Stortinget i en nasjonal helse og sykehusplan som må være mer førende og tydelig enn den planen stortingsflertallet nylig sluttet seg til. Ny finansiering og ledelse av spesialisthelsetjenesten må prioritere fagfolk i førstelinjetjenesten i stedet for et voksende byråkrati og direktørstillinger i foretaksledelsen. Helsepersonell skal få bruke mer tid på pasienter og mindre tid på administrasjon og rapportering.