Meny

Lærerkonflikten

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Senterparti har sendt brev til Senterpartiet sentralt og de andre fylkeslagene om lærerkonflikten og KS: Buskerud Sp mener KS hverken tar elever eller lærere på alvor. Buskerud Sp er opptatt av at læringsutbytte for elevene ikke skal svekkes. Derfor må en arbeidstidsavtale for lærere sikre tilstrekkelig tid til for ? og etterarbeid for å kunne gi god undervisning med gode kontinuerlige forberedelser til undervisningen. KS sitt forslag innebærer å legge mer av planleggingstiden utenfor elevens arbeidsår. Sp kan ikke se for seg at det er mulig å drive et kvalitativt godt planleggingsarbeid basert på den enkelte elevs forutsetninger når elevene ikke er tilstede. Eller fordi læreren ennå ikke har blitt kjent med eleven. Et godt læringsutbytte krever etter Sp sitt syn, at læreren er tett på elevens faglige utvikling og klassemiljøet. Det innebærer at det må være en tilstrekkelig disponibel tidsressurs som kan brukes når behov oppstår underveis i skoleåret. Dagens arbeidstidsavtale inneholder en gjensidig fleksibilitet. Forslaget fra KS innebærer at lærerne mister forhandlingsretten på egen arbeidstid. Etter Sp sitt syn er dette et tilbakeskritt i forhold til de verdier som er bygget opp mellom disse partene i arbeidslivet som går på likeverd og respekt. Det er en del ved lærernes arbeidstidsavtale som forteller hvor mange timer hver lærer skal undervise (lesepliktavtalen). Dette representerer et vern av ressurser til skolene i form av at det ikke kan spares i kommuneøkonomi ved å øke undervisningsmengden til den enkelte lærer. Sp er svært kritisk til å fjerne dette ressursvernet det da vil kunne gi «danske tilstander» i kommuner/fylkeskommuner med dårlig økonomi. Erfaringer derfra viser at i kommuner med dårlig økonomi øker antall undervisningstimer per lærer betraktelig. Dette har medført at en viktig forutsetning for undervisning med god kvalitet faller bort. For Buskerud Sp er et best mulig læringsutbytte for eleven, sikring av arbeidstakerens forhandlingsrett og ressurssituasjonen for skolene viktige elementer for å opprettholde kvalitet i skolen.