Meny
Bli medlem

Lærerne skal ikke være byråkrater

Sist endret: 27.09.2020
I dag fremmer Senterpartiet et representantforslag som har som mål å fjerne tidstyver i skolen. Skolen er i dag pålagt en rekke tester og prøver, både lokale, nasjonale og internasjonale. Senterpartiet mener at antall pålagte prøver og tester nå er blitt så stort at det er på tide med et kritisk blikk på omfanget og den tidsbruken disse representerer. Et av Senterpartiets forslag er å omgjøre de nasjonale prøvene til utvalgsprøver, sier Anne Tingelstad Wøien.

- Det å teste kun et utvalg av elevene vil gi skolemyndighetene tilstrekkelig informasjon om status i læringsarbeidet, samtidig som det sparer lærernes tid som heller kan brukes til undervisning, sier Tingelstad Wøien, som er 2. nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og representerer Senterpartiet.

-  Lærernes tid er verdifull og trengs til undervisning og til møtet med elevene. Derfor må vi tørre  å rydde tid til kjernevirksomheten og ikke pålegge skolene mer rapportering enn nødvendig. Vi har stor tillit til lærerne og skoleledernes faglige utøvelse. Skolen kan ikke detaljstyres av politikerne, fortsetter Tingelstad Wøien.
Senterpartiet mener at regjeringen har tatt for lett på innholdet i skolen, og at det er gjort få nødvendige grep for å styrke læringsprosessene. - Regjeringen har brukt mye tid på å stille krav til lærerne, men på den andre siden er ikke utfordringene knyttet til kvaliteten i innholdet svart opp verken i det såkalte «lærerløftet» eller i forslag til statsbudsjett for 2015.

-  Senterpartiet mener at et økende byråkrati i skolen er med på å undergraver den profesjonelle yrkesutøvelsen som lærer. Overdreven målstyring fører også til at skoler fokuserer så på nasjonale prøver at undervisningstid brukes til å trene elevene på prøvene på forhånd for å gjøre det bra, sier Tingelstad Wøien.
 
-  Forberedelse, gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver er en av tidstyvene i skolen som ikke bidrar til økt læring, fører til byråkratisering og mindre tid til å følge opp elevene. Både lærere og flere fagmiljøer har påpekt dette. Nå er det på tide at vi lytter til lærerne og gir dem mulighet til å gjøre jobben sin - å lære bort, sier Anne Tingelstad Wøien.  
I tillegg til å foreslå at nasjonale prøver gjennomføres som utvalgsprøver foreslår Senterpartiet at det de samlede kravene til rapportering og dokumentasjon reduseres. Det foreslås også at det ikke skal kunne stilles lokale krav til kartlegging og dokumentasjon ut over det som kreves i forskriftene til opplæringsloven.