Meny
Bli medlem

Legitime og rettferdige krav frå kommunane i revisjonskrava for Tokke-Vinje vassdraget

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Kommunestyret i Tokke hadde tirsdag 15. oktober ei sak kor kommunestyret handsama kommunens krav til revisjon av Tokke-Vinje vassdraget. Ei viktig sak for kommunane og ei sak Tokke Senterparti er sterkt oppteke av. Medlemsmøte i Tokke Senterparti sluttar seg til innstillinga frå Kraftutvalet men ynskjer å presisere fylgjande punkt:

 

 

1.Minstevassføring i Tokkeåi

Tokke Senterparti meiner det er viktig at kommunen prioritetar minstevassføring i Tokkeåi og sideelver.  Tokkeåi er gyteområde for den utrydningstruga storauren i Bandak. Storauren er under sterkt press fleire stadar og er og borte frå vassdrag i Telemark. Det er difor viktig at vassføring i Tokkeåi blir stabil og tilstrekkeleg.  I ein felles rapport frå Noregs Vassdrags- og Energidirektorat og Miljødirektoratet frå september 2013 blir Tokkeåi gjeve høgaste prioritet i Vest-Viken vassregion. I rapporten blir det vurdert opp mot 5 % minstevassføring. Tokke Senterparti meiner difor at Tokke kommunestyre bør krevje 5 % minstevassføring i Tokkeåi.

2. Miljøfond til Tokke og Vinje kommunar

Kommunane kan ved revisjon gjevast økonomiske kompensasjon til fond i spesielle tilfelle.  Tokke og Vinje kommunar står i ein særstilling ved at kommunane var fallrettseigarar i vassdraget, men blei nekta å vere med i utbygginga. For det andre blei utbyggingskonsesjonane  gjeve for 60 år fram til 2017. Det var då føresetnaden at det skulle gjevast ny konsesjon og ikkje berre revidere eksisterande vilkår. Statkraft fekk i 2002 omgjort konsesjonane frå tidsavgrensa til evigvarande konsesjonar. For det tredje har det ikkje vore noko minstevassføring i Tokkeåi. Dette har vore særs økonomisk gunstig for Statkraft og noko av denne vinsten bør overførast til eit miljøfond til kommunane. Desse 3 omsyna gjev grunnlag for å krevje eit miljøfond.

Døme på miljøtiltak er å løyve midlar til undersøkingar/tiltak i vassdraget, men også legge til rette for miljøbasert næringsutvikling, reiseliv, turstiar, skiløyper, raste- og badeplassar i og rundt vassdraget.

Tokke Senterparti vil krevje at Statkraft blir pålagt å stille kr 67,5 millionar kroner til eit miljøfond for kommunane. Fondet vil svare til 5 % av den inntekta Statkraft har av kraftproduksjonen i vassdraget for eit år. Ei avkasting frå fondet vil vera om lag 2 millionar kroner kvar år som kan nyttast til miljøtiltak i Tokke og Vinje kommunar.