Meny

Lever du lenge nok - blir du gammel

Senterpartiet går til valg på utsagnet: Liv til åra, ikke bare år til livet.

 

Ingelin Noresjø, stortingskandidat for Nordland Krf, har 17.8 et leserinnlegg i AN under tittelen:” En trygg og verdig alderdom”.
I det alt vesentlige er jeg enig i det hun skriver i leserinnlegget, bortsett fra et diffust angrep på den rødgrønne regjeringen. Hun skriver: «Dessverre hemmes mange kommuner av rødgrønne løftebrudd i eldreomsorgen”. Hun burde i det minste være mer konkret i denne kritikken.
Jeg er enig i at det er forskjeller mellom kommunene. Det er et faktum at innbyggerne i de mindre kommunene er mest fornøyd med tilbudet i denne sektoren.
Regjering og storting vedtar rammebetingelser for kommunene, både lovmessig og økonomisk. I perioden 2005 (Bondevik 2) – 2012 var realveksten i kommunesektorens inntekter reelt med over 60 milliarder. Det tilsvarer en årlig vekst på 2.7 %. I perioden under Bondevik 2 økte inntektene til kommunesektoren langt mindre.
Videre er regjeringen i god rute med å gi støtte til bygging av12000 plasser med heldøgns omsorg innen 2015.
Senterpartiet går til valg på utsagnet: Liv til åra, ikke bare år til livet.
Jevnt over har den norske befolkning god helse. Levealderen har økt betydelig de siste hundre årene. I 2011 var levealder 79 år for menn og 83.4 for kvinner.
Sps mål er valgfrihet til å bo hjemme så lenge de selv ønsker det. Eldrepolitikkens utgangspunkt må være at eldre lengst mulig kan leve aktive liv i eget nærmiljø og i eget hjem. Det krever støtte til nærmiljøet med omsorgslønn og hjemmetjeneste etter behov.
Men så skal det også være institusjonsplass når det blir ønskelig. Og denne plassen skal ha god kvalitet.
Ingelin Noresjø peker på at andelen eldre vil øke betydelig de kommende årene. Dette må samfunnet forberede seg på. Det vil kreve investeringer i bygg, men også mange flere ansatte.
Her er det viktig at det blir forsket på sykdommer som demens, Alzheimer og lignende sykdommer. Geriatri må få mer oppmerksomhet både fra forskere og samfunnet. Det er et faktum at mange eldre er ensomme. Det må vi ta inn over oss alle. Samhandlingsreformen må både finansieres godt nok og organiseres på en faglig god måte.
Jeg er enig med Krf i at oppgavene blir krevende og ambisjonene må være en trygg og verdig 
alderdom. Lever vi lenge nok. – vil vi alle få behov for hjelp.
 
Jon Tørset
Fylkestingsrepresentant Nordland Senterparti.