Meny
Bli medlem

Lik rett til utdanning og opplæring

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Fylkestinget behandlet i dag finansieringsmodell for de videregående skolene i fylket

Senterpartiet ønsker en skolestruktur for videregående opplæring med mange enheter, noen store og noe små, en god blanding av bynære skoler og distriktsskoler. I arbeidet med finansieringsmodellen har vi kommet frem til en modell som så langt som mulig greier å ivareta forskjellen i størrelse, bredden i tilbud og de geografiske forskjeller vi har i Oppland. Uansett valg av finansieringsordning må vi sørge for opplæring også i fag med få elever og smalt fagområde som Opplandssamfunnet har behov for. Dette stemmer ikke alltid overens med hva det er lønnsomt å drive opplæring i.

Senterpartiet er en sterk tilhenger av nærskoleprinsippet, og med dagens skolestruktur har elevene nærhet til sin skole. Reisevegen blir overkommelig, selv om noen må bo på hybel for å få den utdanningen de ønsker. 

På bakgrunn av dette mener vi dagens stykkprismodellen ikke er god nok, og ivaretar ikke ønsket om likhet og forutsigbarhet. Vi har valgt en modell som gjør at alle skoler får dekket sine kostnader, noe som skaper forutsigbarhet, både for administrasjonen og ledelsen av skolen, og ikke minst for lærerkreftene.