Meny
Bli medlem

Lover vekst i hele landet, men kutter i distriktene

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringens sanne ansikt i distriktspolitikken har vist seg de siste ukene gjennom en serie forslag til kutt i satsinger.

Det kuttes i distriktspolitiske tiltak og innføres avgifter og skatteøkninger som spesielt rammer distriktsnæringene.  «Regjeringen vil føre en offensiv regional- og distriktspolitikk», sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i debattinnlegg i avisene.  Kanskje offensiv, men i form av en rekke negative forslag til ugunst for næringsliv og arbeidsplasser i distriktene.  Mange vil være overrasket over hvor galt regjeringsskiftet har slått ut for små og mellomstore bedrifter, landbruk, fiskerinæringen og alle som ønsker å bygge hele landet gjennom en balansert vekst i både by og bygd.

Arveavgiften fjernes, men det kommer bare private formuer til del.  Generasjonsskifter i personlig eide bedrifter og i landbruket får nye avskrivingsregler å forholde seg til som gir store skatteøkninger ved eierskifte.  Stor økning i mineraloljeavgiften gir store kostnadsøkninger for anleggsbransjen, landbruket og andre som bruker avgiftsfri diesel. Bevilgninger til nyskaping og utvikling innen landbruk og fisk kuttes. Tilskudd til reiselivsnæringen reduseres sterkt.  Regionale utviklingsmidler til fylkeskommunene kuttes med hele 430 millioner kroner, eller mer en fjerdedel av hele bevilgningen.  Sumvirkningene av dette er store.  Regjeringen varsler nye og tøffe tider for distriktene og bygde-Norge og får støtte av Kristelig Folkeparti og Venstre i Stortinget.

Statsråd Jan Tore Sanner siterer regjeringens politiske plattform og sier at «vi vil styrke vekstkraften der den er, og samtidig gi grunnlag for gode levekår i alle deler av landet».  Sanner plusser på en serie av positiv ladede ord om gode rammebetingelser, kompetanseoppbygging, innovasjon, lokalt eierskap m.m.  Alt sammen blir tomme ord når de måles opp mot den politikken som faktisk føres. Regjeringens hovedfokus er å styrke veksten der den er, og som alle vet betyr det å øke presset rundt de største byområdene våre ytterligere.

Reduserte offentlige budsjetter har alltid vært Høyres politikk, men at de i tillegg vrir avgiftslegging og skatter i distriktenes disfavør er mer enn de fleste ventet.  Det var neppe dette de av velgerne i bygde-Norge som satset på nye koster i regjeringskontorene hadde tenkt seg skulle bli resultatet. 

Heidi Greni, storingsrepresentant Senterpartiet