Meny

Må gi velgerne noe å tro på!

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Det er et halvt år til stortingsvalget. For regjeringen og Senterpartiet er dette halve året særdeles viktig. Dersom en på denne tiden i hvert av de tre regjeringspartiene, men også i regjeringen samlet, ikke er i stand til å gi velgerne noe å stemme for, --noe å tro på, --noe å være entusiastisk på vegne av, -- er valget tapt

FYLKESLEDERS TALE TIL FYLKESÅRSMØTE 15.-16. februar 2013

 

 

 

Gode årsmøtedelegater og Sp venner.

 

 

Sp har sittet i en flertallsregjering sammen med Ap og SV i sju og et halvt år. Det er et halvt år til stortingsvalget. For regjeringen og Senterpartiet er dette halve året særdeles viktig. Dersom en på denne tiden i hvert av de tre regjeringspartiene, men også i regjeringen samlet, ikke er i stand til å gi velgerne noe å stemme for, --noe å tro på, --noe å være entusiastisk på vegne av, -- er valget tapt. Dersom det som tilbys er å være mot Høyre og Frp, men selv ikke greie å mane fram annet en skremselspropaganda av motparten, er valget tapt.

 

Etter sju og et halvt år i regjering har Senterpartiet etablert seg på gallupnivåer som er faretruende lave. Dersom vi ikke tar dette faktum inn over oss, kan vi heller ikke bli i stand til å forstå hva som må gjøres av innsats. Den oppvask som ikke fortløpende er utført, kan ikke nå tas i en fei kort tid før valget. Det betyr at om vi hver for oss kan ha meninger om partiets ledelse, så er den tiden forbi. Buskerud Sp bør stille seg helt og holdent bak gjenvalg av partiets leder og nestledere for å få fokus på de politiske sakene.

 

Partiets politikk er imidlertid oppe til gjennomgang i og med at kommende landsmøte skal behandle program for neste stortingsperiode. Buskerud Sp hadde gjerne sett at programmet hadde vært klarere i viktige spørsmål. Den diskusjonen må fortsette inn i landsmøte. Her skal jeg bare nevne noen saker som må få nødvendige formuleringer i det endelige program. Olje, skog og jordbruk.

 

Sp er et næringsorientert parti som selvsagt vil nyttiggjøre seg av olje og gass. Men dette må skje på en måte som ivaretar fisken i havet og det øvrige næringsliv på land. Det er derfor ikke noe poeng for Sp å verken åpne eller konsekvensutrede Lofoten/Vesterålen området for oljeboring. Aktiviteten er mer en stor nok i uoverskuelig framtid.

 

Sp er et grønt parti, det skal være det grønne alternativ. Det betyr ikke å være mot all form for næring eller utvikling, tvert i mot. Det betyr å nytte de ressurser vi har på en fornuftig, langsiktig, miljø og klimavennlig måte.

Detter betyr å ta vare på matjorda, nytte skogens ressurser, satse på vind- og solenergi og utnytte småkraft i bekker og elver. Dette er framtida som skal overta for olje og gass. Her må Sp satse kraftig. Dersom det ikke settes av milliarder av kr til innovativ utvikling, kan vi snart sitte med en skog som ikke kan brukes til annet enn ved og sagtømmer- Hva gjør vi med slipstokken? Buskerud er et skogfylke. Buskerud har mistet Follum, mens Hellefoss er avhengig av engelsk erotisk litteratur. Buskerud har imidlertid en stortingsmann som har topp faglig kunnskap på dette området, ja ikke på erotisk litteratur, men på norsk treforedling eller mangel på sådan. Gi den mannen formuleringer i programmet og fondspenger fra staten. Gi han en styringsgruppe, Hva venter du på skogsminister Trygve Slagsvold Vedum. Dette er Sp sin sak. Det er framtida, slipstokken kan gi oss alt, noen må gå foran.

 

Slik må entusiasme skapes for nye politiske prosjekter. Om Buskerud Sp ikke fikk til annet enn at norsk treforedling blei transformert inn i ei ny tid, så har vi fått til ting av historisk betydning for land og folk, med utgangspunkt i ressurser eid av våre velgere. Våre velger stiller for få krav, folk er oppgitt og neddopet av olje. Vi må gi tro på at ting kan utvikles også på land. Vi må gi tro på at engasjement nytter. Parti og Regjering må ta nødvendige initiativ.

Når det gjelder landbruk skal jeg bare vise til landsmøte vedtaket for to år siden. Et vedtak som blei meget godt bla takket være Knut Klev sin inngripen. Knut fikk nemlig inn en formulering om at landsmøtet krevde at jordbruksoppgjøret og landbruksmeldinga skulle bli starten på et inntektsløft i tillegg til en kronemessig lik utvikling. Dersom partiet hadde lagt dette vedtaket til grunn for sitt arbeid i regjering så hadde vi ikke fått bruddet i jordbruksforhandlingene våren 2012. Eller for å snu på saken: Dersom Ap hadde vist en smule respekt også for andre parters behov enn bare sine egne, så hadde landbruket vært i en bedre situasjon. Men det er ikke mangel på formuleringer i program eller andre steder som er problemet. Problemet er viljen hos tre personer: statsminister, samordningsminister og finansminister. Hvorvidt de ønsker å vinne valget høsten 2013 vil vise seg med vårens jordbruksoppgjør.  

 

Sp skal ikke være redd for å tape saker. Det er imidlertid viktig på hvilken måte den tapes.   En tapt sak kan ved politisk kløkt gjøres om til politisk kapital. Striden om statskirke eller ikke, er et slikt eksempel. Jeg tror partiet fikk stor respekt langt utenfor kjernevelgerne for den måten saken blei handtert på. Saken blei tapt, ja vel, men forståelsen for Sp sine synspunkter økte. Uten å dvele noe mer ved det kan handteringen av EØS saken som kom opp som følge av programdiskusjonen nå nylig, være et eksempel på det motsatte. 

 

Vi har ansvaret for Buskerud. Jeg vil derfor ta opp noen aktuelle saker i fylket vårt:

Sykehussaken i Buskerud krever noen ord. Vi har etter min forståelse to valg. Et sykehus i Drammen/Hokksund for hele Buskerud, eller tre sykehus Ringerike, Kongsberg og Drammen. Alternativet med Ringerike i behold og et sykehus til erstatning for Kongsberg /Drammen vil etter alle sannsynlighet legges i Drammen. Alternativet med nytt sykehus i Hokksund får ikke geografisk tyngde nok før også Ringerike inngår.

 

Buskerud Høyre har talt. De vil ha et nytt sykehus i Drammen, beholde Ringerike, mens Kongsbergs situasjon er uavklart bortsett fra at det i Høyres opplegg underordnes Drammen dvs i praksis nedlegges. Buskerud Ap forsøker fortsatt å ri alle hester. Alle garantiers mor, Martin Kolberg, har garantert for Kongsberg, de vil beholde Ringerike mens en vil utrede Hokksund som sted for nytt fellessykehus for Drammen/Kongsberg. I en parantes kan bemerkes at tomtealternativene på Øvre Eiker, Flyplassen eller gamle Ytong, ikke er gunstig for utvikling av et harmonisk Øvre Eiker. Men det finnes selvsagt andre tomter en kan kikke på. For øvrig vil jeg minne stortingsrepresentant Gustavsen fra Buskerud Ap om at det er sittende regjering med helseminister fra Ap som har det overordnede ansvar for den nedbygging som skjer på Kongsberg. Byråkrater følger instruks, så når det går i gal retning er instruksen gal. Den kommer fra den overordnede ansvarlige. Det smerter oss at vi blir delaktige i dette gjennom det felles ansvar regjeringskollegiet har for politikken. Derfor må dette nå ta slutt. Ny instruks må gis.  

 

Sykehusledelsen ved dir Wisløff, vil legge ned Kongsberg og bygge nytt i Drammen, mest likt Høyres standpunkt. Til mer tida går, til mer vi får se de spådommer Stortingsmann Lundteigen har kommet med om utviklingen på Kongsberg og prosessen for øvrig bli til sannhet, til mer sikker blir jeg på at Buskerud Sp sitt standpunkt om tre fullverdige sykehus Drammen, Ringerike, Kongsberg og sjukestugu i Ål, er rett. Alle forstår at Drammen blir størst og vil ha spisskunnskap på flest områder, men Sp vil ikke gi slipp på kravet om tre fullverdig sykehus i fylket. Det er best for folk utover i fylket. Det er rasjonelt og vil på sikt også bli billigst.

 

Ringeriksbanen har for folk i Hallingdal, Ringerike og i Hole vært en het potet i mange år. Jernbanen settes på ny i fokus og saken aktualiseres. Jeg tror Sp sentralt og Buskerud Sp må fortsette arbeidet for en jernbane fra Sandvika til Hønefoss. Virkningen vil være svært positivt for Vestlandet, Hallingdal, men også for hele Ringerike/Hole området. For min del og Buskerud Sp sin del forutsetter dette et alternativ som setter hensynet til jordvernet over alle andre hensyn. Som jeg har sagt i forhold til et ev. nytt sykehus på den dyrka marka på Ytterkollen eller i Lier, det samme sier jeg om Steinsletta: Den jorda er opptatt til matproduksjon. Derfor må også ny E 16 ha de samme føringene, den kan ikke legges midt i matfatet. 

 

Valget i Buskerud er vårt ansvar. Vi har kunnskap, vi har tro, vi har innovative evner, vi kan skape entusiasme og vi har erfaring og alders visdom. Det kan ikke sies sterkt nok hvor viktig det er for både fylket og resten av partiet at vår stortingsrepresentant blir gjenvalgt. Med alle gode Sp venner sin hjelp, med fokus på vanlige folk sin hverdag, fokus på ombudsmannsplikten en representant på tinget har,---- med alle disse ting og flere til så skal vi vise at det mot alle odds  nok en gang er mulig å få en folkets mann på tinget fra Buskerud. I september 2013 skal vi gjenvelge Buskerud Sp sin representant på tinget Per Olaf Lundteigen.  Dette er den eneste lille oppgave vi står foran - så liten og så stor. Jeg er optimist og ønsker alle vel møtt til valgkamp.

 

Takk for oppmerksomheten