Meny

Mer satsing på psykisk helse

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Senterkvinner hadde årsmøte 7. mars, og i fokus var bl.a. større bevissthet om og mer satsing på psykiske helse. Uttalelsen som ble vedtatt: Lov om folkehelse gir kommuner ansvar for folkehelsearbeid og forebygging. Godt folkehelsearbeid kan forebygge psykiske helseproblemer. Systematisk satsing på god folkehelse vil bidra til å redusere psykiske helseproblemer, så vel som andre typer helseproblemer. Omfanget av psykiske plager er et betydelige helseproblem i Norge, og konsekvensen av psykiske helseproblemer medfører redusert livskvalitet, økt arbeidsuførhet og økt dødelighet. Det er ikke vesentlige forskjeller mellom by og land eller landsdeler, men prosentandelen for kvinner er høyere enn hos menn på angst, depresjon, søvnproblemer, stess og redusert mestring. Trygge nærmiljøer, godt psykososialt miljø på skoler og arbeidsplasser og fleksible ordninger i arbeidslivet er viktige faktorer i forebygging av psykiske helseproblemer. Alle har ressurser som skal brukes og verdsettes. Det er derfor viktig å skape et rausere samfunn hvor vi viser hverandre forståelse og aksept for at alle er unike og har verdi. Tidlig hjelp er viktig, med gode lavterskeltilbud til barn og unge i deres hverdag, i barnehage og skole, SFO og fritidsaktiviteter. Frivillige lag og foreninger bidrar med mange gode tilbud, som har stor betydning for i denne sammenhengen. Barn og unge trenger hjelp til livsmestring, og det er behov for bedre organisering av de tiltakene som finnes. Det er derfor svært uheldig at når kommuneøkonomien tvinger fram innsparinger, så går det ut over lavterskeltilbudene til barn og unge. Statsministeren snakket varmt om psykisk helse og betydningen av et inkluderende arbeidesliv for all i sin nyttårstale. Dette er svært viktig, og denne jobben må gjøres i nærmiljøet, der folk bor, i kommunene. Oversiktlige miljøer med klare roller og ansvar er nødvendig for å se den enkelte og gi tidlig hjelp, tilrettelegging og tilpasning, både i skole og arbeidsliv. Det er et politisk ansvar på regjerings- og stortingsnivå å gjøre kommunene i stand til å løse disse formidable og viktige oppgavene og sørge for økt kunnskap, bevisstgjøring og intensivering av arbeidet innenfor dette feltet.