Meny
Bli medlem

Mulighetenes 10- år

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
I neste uke skal Fylkestinget i Nordland behandle Transportplan Nordland for tidsrommet 2014 - 2023. Det er grunn til å tro at fylket vil bli begunstiget med et betydelig beløp til å dekke etterslep på vedlkeholdsbudsjetter for veiene i Nordland. Men det er også grunn til å tro at nettopp Samferdsel er et satsningsområde også for nybygging av veier i regionen. Dette er av stor betydning for næringslivet fremfor alt. Skal vi forvente nyinnvesteringer, - må infrastrukturen på plass.

7. – 9 oktober skal Nordland fylkesting behandle Transportplan Nordland for 2014- 23. Altså for en tiårsperiode.  Her skal bl. fylkesveier, ferjer og båtruter prioriteres. (Forslaget finnes på hjemmesida til fylkeskommunen).
Saken kom svært forsinket fra fylkesrådet, halvannen uke før fylkestingets behandling, mot at regelverket krever 3 uker. Samferdsel betyr mye  for alle i fylket, spesielt for næringslivet. Derfor er det viktig å få tid til å studere forslaget.
De neste 10 årene vil bli avgjørende  på flere næringslivsområder.
Det gjelder havbruk, utnyttelse av mineralforekomster, skogbruk og landbruk, samt reiseliv.
Også utnyttelse av småkraftverk og vindkraft betinger gode samferdselsløsninger.
Nordland er velsignet med store og gode naturressurser. De befinner seg i stor grad i distriktene; på øyer, inne i fjorder og oppe i daler.
Da er det skuffende å registrere at forslaget fra fylkesrådet til Transportplan Nordland mangler visjoner og kreativitet. Fylkesrådet har med mange prosjekter som trenger oppgradering og nyinvesteringer, det skulle bare mangle. Problemet er alle de gode prosjektene som ikke er med. Det er mange gode grunner for at vi bør satse ekstra de neste 10 årene.
Det vil Senterpartiet. I tillegg til fylkesrådets forlag  bør det investeres 1 milliard de neste 10 årene. Ja. Det blir med flere lånte penger.
Hvorfor?
Nå er renta ekstrem lav og forventes av økonomene å være det i flere år framover(hvis ikke den nye regjeringa fører en feil politikk).
Ved at næringslivet i distriktene får bedre vilkår for transport ut og inn, vil det kunne skapes en rekke nye arbeidsplasser og sikre de som er.  Dette vil gi større skatteinngang både til kommuner og fylkeskommunen. Dessuten er rammeoverføringene fra staten til kommuner og fylker mye avhengig av antall innbyggere.
Satsing på samferdsel er en dynamisk politikk som vil utvikle næringslivet og fylket.
Lånefinansiering har så klart en utgiftsside, men og inntektssider.
Det har andre fylkeskommuner forstått. F.eks Rogaland fylkeskommune har satset 6.8 milliarder på veier og tunneler i Boknfjorden. Forholdsvis små  øykommuner er dermed blitt ”landfast”. Rogaland fylkeskommune har et langt lavere driftsbudsjett enn Nordland. Men lånegjelda er mer enn det doble.
Lekkasjer fra  regjeringa Stoltenberg sitt forslag til statsbudsjett går ut på at fylkeskommunen vil få betydelige beløp for å dekke det store vedlikeholdsetterslepet på veiene i fylket ( beregnet til 7.8 milliarder kr). Dette bør komme som et tillegg til planlagte bevilgninger.
Ressursfylket Nordland har enorme muligheter for framtida på så mange områder. Men da må forholdene legges til rette for vekst og utvikling.
Da nytter det ikke  å bare  administrere. Men utnytte mulighetene de neste 10 årene for å bygge Nordland inn i ei ny tid. Mulighetene er der.