Meny
Bli medlem

Når skal regjeringen se hele landet?

Sist endret: 27.09.2020
Nylig holdt jeg et innlegg på Stortinget i forbindelse med transportkomiteens budsjettinnstilling. Det manglet dessverre ikke på ting å snakke om. For der Sps samferdselspolitikk bygger på en mer helhetlig forståelse av landets samferdselsutfordringer, ser vi noe helt annet fra regjeringen.

 

 
 


Av Willfred Nordlund (Sp), stortingsrepresentant Nordland
Gode samferdselsløsninger betyr mye for folks hverdag, enten vi snakker om vei, jernbane, sjø, flytrafikk, sykkelveien til skolen eller den digitale motorveien. Derfor må det satses kraftig på rassikring, fjerning av flaskehalser på veinettet, krysningsspor på jernbanen, havner og farleder, utbygging av bredbåndsdekningen og mobilnettet langs transportårene.

Med dagens regjering opplever vi alt for ofte at de hensyn som gagner det produserende næringslivet utenfor de største byene kommer langt bak i køen av de tiltak som skal prioriteres. Rassikringen er et eksempel. Rassikring bidrar til framkommelighet og trygghet, både for næringslivets transporter, for skolebarn og for daglig reisende. Derfor foreslår Senterpartiet å øke bevilgningene til rassikring på både riksveger og fylkesveger med 400 millioner kroner.

Senterpartiet møter atskillig motstand fra regjeringspartiene og deres medsammensvorne når vi presenterer en politikk som tar hele landet på alvor. Vi må unngå at det utvikler seg et klasseskille på vegene, hvor fylkesvegene forfaller mens riksvegene settes i stand. Det viktigste for trafikantene er sammenhengende, godt vegnett, uavhengig av hvilket forvaltningsnivå som eier vegen de kjører på. Dette tar vi i Senterpartiet på alvor.

Vi har fremmet forslag om en kraftig økning av overføringene til fylkeskommunene, øremerket til vedlikehold av fylkesveger. Vi har fremmet forslag om en styrket kompensasjonsordning for fylker som har krevende båt- og fergedrift – og vi har fremmet forslag om å justere de såkalte fylkesnøklene.  Vi vil også fjerne flaskehalser på både riksveier, fylkesveier og kommuneveier, og foreslår å sette av 390 millioner kroner til en slik satsing.

Men samferdsel er mer enn veiene vi kjører på. God samferdsel handler også om det som skjer digitalt. Også her svikter regjeringen. I to år har regjeringen kuttet, og i to år har Venstre og KrF forhandlet bevilgningene tilbake til omtrent det nivået de lå på. Dette er ikke hva lokalbefolkningen og næringslivet rundt om i hele landet trenger, og det er langt fra offensivt.

Vi ser det gang på gang, og listen er lang. Regjeringen med støttepartier evner ikke å se hele landet under ett. Vi ser det på flere områder, og dessverre også på samferdselsfeltet. Med Senterpartiets budsjett ville vi kunne styrke konkurransekraften til næringslivet i hele landet, gitt en sterkere nasjonal klimainnsats, og styrke regional og lokal utvikling.